Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym

 • Pełnomocnictwo do podpisywania, składania i odbierania w imieniu kandydata wszelkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia w AGH (pdf/doc), niezbędne dla osób reprezentujących kandydatów w trakcie procesu rekrutacji. Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu kandydata. 
 • Formularz zażalenia (pdf/docx). Kandydat może, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, złożyć pisemne zażalenie dotyczące postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w tym postępowaniu zostały naruszone zasady lub tryb rekrutacji zawarte w Uchwale Senatu AGH. Jeżeli takich naruszeń nie było, to złożenie zażalenia będzie nieskuteczne. Zażalenia muszą być złożone na piśmie, z własnoręcznym podpisem w siedzibie właściwej WKR.
 • Oświadczenie dla absolwentów AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego wraz ze zgodą na przekazanie świadectwa dojrzałości kandydata z Dziekanatu Wydziału do WKR (pdf/docx).
 • Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji:
  • przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji (pdf/docx);
  • po dokonaniu wpisu na studia (pdf/docx).
 • Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z jednej deklaracji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji (pdf/docx).

Przepisy regulujące zasady rekrutacji


 • Uchwała nr 55/2017 Senatu AGH w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (wersja ujednolicona).
 • Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (w latach 2017-2020) (wersja ujednolicona).
 • Uchwała nr 38/2018 Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja.
 • Uchwała nr 180/2016 Senatu AGH w sprawie zasad nauki języków obcych w AGH.
 • Zarządzenie nr 8/2018 Rektora AGH w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2018/2019.