Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

fot. AGH

Zdjęcie przedstawiające epitogium w pasach zielonym, czarnym i czerwonym z wyhaftowanym złotym napisem "Profesor Honorowy AGH" oraz godłem w postaci złotego orła na czarnym tle. Pod epitogium znajduje się ozdobny dyplom.
Uroczystość nadania tytułu profesora honorowego AGH prof. Januszowi Kowalowi
  • 13.01.2023

13 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w auli AGH odbędzie się uroczystość nadania tytułu profesora honorowego AGH prof. Januszowi Kowalowi – specjaliście w zakresie dynamiki maszyn, wibroakustyki i teorii sterowania.

Program uroczystości* 

  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Krzysztofa Mendroka
  • Wręczenie dyplomu
  • Wykład Profesora Honorowego AGH prof. Janusza Kowala
  • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”

*udział mogą wziąć wyłącznie osoby, które otrzymały zaproszenia i potwierdziły uczestnictwo

Biogram prof. Janusza Kowala

Prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal urodził się 25 lipca 1949 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1974 r. podjął pracę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w AGH, z którym związany jest zawodowo do dnia dzisiejszego. W roku 1982 obronił pracę doktorską, a w 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1996.
Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. Janusza Kowala należy zaliczyć pionierskie prace z zakresu metod aktywnych redukcji drgań. Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych, 10 monografii i dwutomowego podręcznika akademickiego pt. Podstawy automatyki. Jest współautorem 14 patentów i kilku zgłoszeń patentowych. Kierował 15 projektami badawczymi finansowanymi przez: KBN, MEiN, NCN i NCBR. Prace Profesora ukazują się w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym. Są one wielokrotnie cytowane; wg bazy Scopus liczba cytowań przekracza 240, a indeks H = 10. 

Profesor był promotorem 12 prac doktorskich, z których 11 zostało obronionych, a także recenzentem wielu postępowań habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. 

Prof. Janusz Kowal rozwija szeroką współpracę z wieloma liczącymi się ośrodkami naukowymi. Wizytował wiele uniwersytetów i w każdym z tych ośrodków ma kontakty osobiste. Był honorowym członkiem Rady Wydziału Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Współpracuje również z ośrodkami przemysłowymi.

Jest członkiem wielu komitetów naukowych konferencji oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą. W 2012 r. został wybrany członkiem Board of Directors amerykańskiego International Institute of Acoustic and Vibration. Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2016–2020 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn. Bierze udział w pracach wielu rad naukowych. Od 2017 r. jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Podczas prawie 50-letniej pracy naukowo-dydaktycznej w AGH pełnił liczne funkcje kierownicze. Był prodziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1990–1996), dziekanem WIMiR (1996–1999), prorektorem ds. nauki AGH (1999–2005), ponownie dziekanem WIMiR (2005–2012). W latach 1994–2015 kierował Katedrą Automatyzacji Procesów. Od 1996 r. jest członkiem Senatu AGH, przewodniczył Senackim Komisjom ds. Statutowo-Regulaminowych oraz Senackiej Komisji ds. Pracowniczych. Był członkiem Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak”. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Polityki Kadrowej.

W latach 2005–2012 przewodniczył Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Aktualnie jest honorowym przewodniczącym tego Kolegium. W 2012 r. został wybrany na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, gdzie pełnił funkcję sekretarza, a następnie wiceprzewodniczącego Zespołu VI Nauk Technicznych. Od 2019 r. jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej, gdzie  pełni funkcję przewodniczącego Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

Pracował w Regionalnym Komitecie Sterującym przy Marszałku Województwa Małopolskiego, był Przewodniczącym Centrum Zaawansowanych Technologii w Małopolsce, członkiem Zespołu ds. Nagród Premiera. Za działalność na rzecz nauki i gospodarki uzyskał liczne odznaczenia państwowe, jak Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Prezydenta Republiki Słowacji, oraz uczelniane, jak Medal Georgia Agricoly Uniwersytetu VSB w Ostrawie, Medal Omnia Pro Patria Wojskowej Akademii Technicznej, Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Odznaka Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa. Za działalność dydaktyczną został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest doktorem honoris causa politechnik: Lubelskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej i Białostockiej.

Stopka