Skip to content ↓

Nagrody „imienia”

Konkurs o Nagrodę imienia profesora Henryka Czeczotta za wybitne prace naukowe, obejmujące zagadnienia mieszczące się w zakresie górnictwa i dziedzin bezpośrednio z nim związanych, opublikowane w okresie ostatnich 4 lat (wlicza się rok ogłoszenia konkursu), zawierające wybitne elementy w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i nauki w świecie.

Szczegółowy Regulamin Konkursu (Zarządzenie nr 80/2021 Rektora AGH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania Nagród Imienia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Regulamin przyznawania Nagród imienia Profesora Zbigniewa Engela

 1. Celem wyróżnienia aktywnej działalności w dziedzinie naukowej, Rada Naukowa - Kapituła Fundacji Rodziny Engelów przyznaje coroczne Nagrody imienia Profesora Zbigniewa Engela, za najlepsza pracę naukową np. rozprawę habilitacyjną, pracę doktorską, monografię, cykl artykułów w ostatnich trzech latach itp.
 2. Przyznawane są trzy nagrody:
  Nagroda I stopnia w wysokości 3 000 euro,
  Nagroda II stopnia w wysokości 2 500 euro,
  Nagroda III stopnia w wysokości 2 000 euro.
 3. Środki pieniężne na przyznane nagrody pochodzą z funduszy Fundacji Rodziny Engelów.
 4. Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym Akademii Górniczo Hutniczej im. S. Staszica, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki oraz Politechniki Świętokrzyskiej, których wiek nie przekroczył 35 lat życia.
 5. Rada Naukowa – Kapituła podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 6. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać dziekani wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz inni kierownicy jednostek naukowych uczelni w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 7. Rada Naukowa – Kapituła rozpatrzy wnioski i podejmie decyzje o przyznaniu nagród do dnia 31 maja każdego roku.
 8. Rada Naukowa – Kapituła może zlecić recenzowanie przedstawionych wniosków.
 9. Zawiadomienia o corocznym konkursie o Nagrodę imienia Profesora Zbigniewa Engela podają kierownictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Mogą to być afisze, zawiadomienia w czasopismach uczelnianych, pismach itp.
 10. Nagrodę dla pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej wręcza Rektor AGH, dla pracowników Politechniki Krakowskiej Rektor Politechniki, zaś dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej Rektor tej uczelni na uroczystych inauguracjach roku akademickiego. We wręczeniu nagrody uczestniczy przedstawiciel Fundacji Rodziny Engelów.
 11. Laureaci obok nagrody pieniężnej otrzymują specjalny dyplom oraz statuetkę wykonaną według projektu Profesora Bronisława Chromego.
 12. Nazwiska laureatów wpisywane są do ksiąg znajdujących się w biurach Rektora Uczelni. Nazwiska laureatów wpisuje się również do księgi pamiątkowej Fundacji Rodziny Engelów. Informacje o przyznaniu nagrody podaje się do publicznej wiadomości.
 13. Otrzymanie Nagrody imienia Profesora Zbigniewa Engela nie ogranicza możliwości starania się przez laureatów o inne nagrody za te same osiągnięcia.
 14. Nagrodę imienia Profesora Zbigniewa Engela można otrzymać tylko jeden raz.
 15. Nagroda (nagrody) w danym roku może być nieprzyznana przez Radę Naukową – Kapitułę. W takim przypadku wysokość nagrody (nagród) w roku następnym może być zwiększona.
 16. Rada Naukowa – Kapituła może dokonać zmian w niniejszym regulaminie.

Konkurs o Nagrodę imienia profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza za wybitne prace naukowe, obejmujące zagadnienia mieszczące się w zakresie hutnictwa i dyscyplin ściśle związanych, zawierające elementy nowości w stosunku do aktualnego stanu wiedzy, nauki i techniki w świecie.  

Szczegółowy Regulamin Konkursu (Zarządzenie nr 80/2021 Rektora AGH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania Nagród Imienia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Tytułem do nagrody są wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki, na które mogą się składać między innymi:

 • tworzenie nowych metod w dydaktyce i nowych unikalnych kierunków kształcenia,
 • przygotowanie wykładów z nowych dyscyplin,
 • opracowanie uznanych podręczników i skryptów,
 • wyróżniająca się działalność w tworzeniu nowoczesnych laboratoriów i pracowni problemowych dla celów dydaktyki,
 • wyróżniająca się współpraca z kołami naukowymi i uznanie społeczności studenckiej wyrażonej w ocenie.

Osiągnięcia te winny znacznie wykraczać ponad poziom kryteriów nagrody dydaktycznej Rektora AGH.

Kandydatów do Konkursu zgłaszają rady wydziałów oraz ich odpowiedniki w jednostkach pozawydziałowych.

Szczegółowy Regulamin Konkursu (Zarządzenie nr 80/2021 Rektora AGH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania Nagród Imienia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Stopka