Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Do 16 września br. można zgłaszać wnioski do konkursu Polskiej Izby Ekologii EKOLAURY 2022.

Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski. Promuje najefektywniejsze, ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Skierowane jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia zrealizowane do końca 2021 r.

Kategorie konkursowe:

 • gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • ochrona powietrza atmosferycznego,
 • ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • edukacja ekologiczna,
 • ochrona powierzchni Ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • odnawialne źródła energii,
 • gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • zrównoważony transport,
 • technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy 

Stopka