24.06.2019

Szkolenia dla pracowników AGH w ramach „Zintegrowanego Programu Rozwoju AGH” - cykl II


Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kolejny cykl szkoleń z zakresu zarządzania, finansów i prawa, realizowany w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie” – POWER 3.5.

Szkolenia dedykowane są dla pracowników AGH. W roku akademickim 2019/2020 zaplanowano szkolenia dla trzech grup docelowych:

Grupa I – osoby wchodzące w skład kolegium dziekańskiego (tj. poszerzonego kolegium rektorskiego), prodziekani wydziałów (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości), kierownicy katedr (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości) i kierownicy projektów (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości);

Grupa II – dyrektorzy administracyjni wydziałów, osoby pełniące funkcję kierownika administracji  Jednostek  Pozawydziałowych,  osoby  pełniące  funkcje kierownicze w administracji centralnej (w tym: kierownik działu, kierownik sekcji, zastępca kierownika działu);

Grupa III – Pracownicy administracyjni

Harmonogram rekrutacji:

  • Termin składania dokumentów: od 3 do 24 czerwca 2019 r.
  • Ocena formalna złożonych dokumentów: od 25 czerwca do 1 lipca2019 r.
  • Ustalenie list rankingowych, ustalenie list uczestników szkoleń:do 8 lipca2019 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przesłana na indywidualne konta pocztowe kandydatów w terminie do 15 lipca2019 r.

Szczegółowe informacje zawarto w komunikacie kanclerza nr 47/2019.