02.04.2013

Rozstrzygnięcie III konkursu w ramach programu „Iuventus Plus”

Dziewięć projektów zgłoszonych przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, których łączna wartość wynosi 2 195 875 zł, zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Iuventus Plus”.


Wśród 181 projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się następujące projekty z AGH:

mgr inż. Krzysztof Mech - Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznej syntezy nanokrystalicznych stopów Ni-Pd o wysokiej aktywności katalitycznej dla HER

mgr inż. Jacek Krzysztof Urbanek - Opracowanie nowatorskich narzędzi analizy sygnałów wibroakustycznych generowanych przez maszyny wirnikowe pracujące w ekstremalnie zmiennych warunkach operacyjnych

dr hab. Piotr Maciej Oprocha - Nisko wymiarowa dynamika topologiczna: struktura okresowa, rekurencyjna i dynamika par

mgr inż. Przemysław Szczepan Kwolek - Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne molibdenianu ołowiu jako potencjalnego materiału do zastosowań optoelektronicznych

dr inż. Paweł Wójcik - Symulacje komputerowe własności nadprzewodzących nanostruktur metalicznych

dr inż. Katarzyna Anna Kosek-Szott - Poprawa wydajności sieci WiFi w specjalnych domowych zastosowaniach

dr inż. Piotr Artur Chołda - Projektowanie niezawodnych sieci telekomunikacyjnych w oparciu o zarządzanie ryzykiem

dr inż. Dominika Elżbieta Jendrzejczyk-Handzlik - Wyznaczenie właściwości termodynamicznych ciekłych roztworów Bi2O3-Sb2O3

dr inż. Robert Wójcik - Zapewnianie sprawiedliwego dostępu do zasobów w sieciach zorientowanych na przepływy

Do konkursu zostały zgłoszone projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Pełna lista rankingowa