05.09.2019

Program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier


Biblioteka Główna AGH informuje, że w ramach licencji krajowej Elsevier 2019–2021 został uruchomiony pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier.

Program ma dwie części: A i B:

  • Część A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021.

  • Część B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną za pośrednictwem instytucji, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021. Przed przystąpieniem do programu B autorzy z AGH są zobowiązani osobiście skontaktować się z Działem Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu (C-1, I p, pok. 101, tel. 41-86).

Więcej informacji o programie w oraz instrukcje do części A i B można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej w zakładce Pracownicy – Publikowanie w Open Access.