02.11.2020

Młodzi naukowcy na START – konkurs o stypendia FNP

Do 2 listopada br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.


START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie młodych badaczy mogących poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł.   
O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R (badawczo-rozwojowe) w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.


Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze.

Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Wyniki tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone w maju 2021 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit. Do jej celów statutowych należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np. programy wydawnicze, konferencje).

Więcej informacji