15.06.2021

M-ERA.NET Call 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłosiło konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Termin składania wniosków wstępnych upływa 15 czerwca 2021 r.


O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2022 r.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów (COP).

Szczegółowe informacje