18.12.2020

Konkurs START 2021 – przedłużenie terminu naboru wniosków


Ze względu na rozwój pandemii termin naboru wniosków w programie START 2021 zostaje przesunięty z 2 listopada na 18 grudnia br. Termin ogłoszenia laureatów konkursu najprawdopodobniej także ulegnie przesunięciu. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej poinformuje o tym najpóźniej pod koniec I kwartału 2021 r.

W celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans w procesie oceny konkursowej informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne nie później niż na dzień 2 listopada. Wszystkie pozostałe elementy procesu składania wniosków i procedury konkursowej pozostają bez zmian.

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie młodych badaczy mogących poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł.   
O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R (badawczo-rozwojowe) w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.


Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze.

Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Więcej informacji