Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Aktualizacja abonamentów wjazdowych na teren AGH

Aktualizacja abonamentów wjazdowych na teren AGH

Aktualizacja abonamentów wjazdowych na teren uczelni rozpoczyna się 22 września br.

 1. Prolongata abonamentu na okres 1.10.2022 – 31.03.2023 r. odbywa się na podstawie zaktualizowanego i zatwierdzonego przez Rektora AGH cennika.
 2. Warunkiem prolongaty jest uiszczenie opłaty za miesiąc wrzesień w wysokości: strefa „A” – 40 zł, strefa „B” – 15 zł, strefa „C” – 8 zł, przy czym decyzja o przejściu od 1.10.2022 r. do strefy „niższej” skutkuje zmniejszeniem opłaty za wrzesień do właściwej dla tej strefy.
 3. Przeniesienie do strefy „A” jak również przyznanie prawa wjazdu i zakup nowego abonamentu do strefy „A” każdorazowo wymaga akceptacji Dyrektora ds. Organizacyjnych.
 4. Użytkownik rezygnujący z prolongaty abonamentu nie ponosi odpłatności za wrzesień.
 5. Opłaty wniesione wcześniej przez użytkowników a konto aktualizacji abonamentów od 1 września zaliczone będą w poczet należności za okres 1.10.2022 – 31.03.2023 r.
 6. Pracownicy wnoszący opłatę z tytułu zatrudnienia w AGH mogą otrzymać faktury imienne. W przypadku wniosków o wystawienie faktur dla pracowników na działalność gospodarczą przez nich prowadzoną, obowiązuje stawka jak dla podmiotów zewnętrznych.
 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na uczelni, zastrzega się możliwość odmowy przyznania prawa wjazdu:
 • na teren uczelni dla firm, instytucji zewnętrznych oraz osób spoza społeczności uczelni, nieposiadających uzasadnienia do wjazdu (realizacja umowy, porozumienia, współpracy etc. z jednostkami uczelni).
 • do strefy „A” – również dla uprawnionych użytkowników z grona społeczności uczelni.

Wszystkie czynności związane z aktualizacją oraz uzyskiwaniem nowych abonamentów (oprócz odbioru) realizowane będą wyłącznie w sposób zdalny.

Wniesienia opłaty abonamentowej jest możliwe wyłącznie w formie przelewu na konto:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bank Pekao SA, nr rachunku bankowego: 74 1240 2294 1111 0010 6657 2508
W tytule przelewu należy podać koniecznie:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • numer posiadanego identyfikatora (karty wjazdu),
 • rodzaj abonamentu (np. abonament półroczny strefa „A”).

Powyższa procedura dotyczy osób aktualizujących abonament bez dokonywania żadnych zmian danych. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, oprócz dokonania wpłaty, należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 4 Regulaminu, „Formularz zmian danych w systemie kontroli wjazdu na teren AGH” i jego skan przesłać na adres e-mail: straz(at)agh.edu.pl.

Odstępuje się czasowo od obowiązku osobistego potwierdzenia danych, przez Użytkownika dokonującego zmiany drogą elektroniczną. W wyjątkowych sytuacjach weryfikacja może być dokonana przez pracownika Straży AGH w momencie wjazdu bądź wyjazdu z Uczelni lub w miejscu pracy Użytkownika, po uprzednim umówieniu terminu.

Uzyskanie nowego abonamentu wymaga wypełnienia i przesłania na adres e-mail: straz(at)agh.edu.pl, załącznika nr 3 do Regulaminu, „Formularza zgłoszeniowego do systemu kontroli wjazdu na teren AGH” oraz wniesienia opłaty abonamentowej. Zastrzega się możliwość weryfikacji zgłoszonych danych oraz zasadności wjazdu na teren Uczelni w macierzystej jednostce Wnioskodawcy oraz w Centrum Spraw Pracowniczych.

Odbiór karty wjazdowej możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Biurze Straży AGH.

Wszelkie problemy oraz sugestie należy zgłaszać do Straży AGH (tel. 39-99, e-mail: straz(at)agh.edu.pl) lub bezpośrednio do Sekretariatu Dyrektora ds. Organizacyjnych (tel. 20-09, e-mail: sdo(at)agh.edu.pl).

Prawo wjazdu nie jest jednoznaczne z zapewnieniem miejsca do parkowania na terenie AGH.

Komunikat Kanclerza AGH nr 73/2022

Aktualne załączniki

Stopka