Wzory deklaracji, wniosków i oświadczeń związanych z PPK

1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 

Uczestnik PPK może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.

Możliwe są dwie opcje rezygnacji:

 • przed zawarcie umowy o prowadzenie (czyli przed 09.04.2021 r.) - pracownik nie staje się uczestnikiem PPK, jego nazwisko nie figuruje na liście, będącej załącznikiem do umowy o prowadzenie - dotyczy osób w wieku 18 do 55 lat;
 • po zawarciu umowy o prowadzenie - pracownik nie przestaje być uczestnikiem PPK - od miesiąca, w którym złożył rezygnację, przestaje się dokonywać za niego wpłat do PPK.

2. Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłata do PPK).

 

Uczestnik, który złożył deklarację rezygnacji, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. 

3. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

 

Dokument przeznaczony jest dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia. Pracownik zainteresowany przynależnością do PPK składa taki wniosek zatrudniającemu.

Ustawodawca określił, że do PPK automatyczniewłączane będą osoby zatrudnione, będące w wieku 18-55 lat, od wynagrodzenia których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. W związku z powyższym, osoby te nie składają wniosku o prowadzenie PPK. 

4. Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł (czyli nie tylko w AGH) w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2021 r. jest to 2800.00 zł x 1,2 = 3360.00 zł.

Jeżeli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK (zgodnie z jego deklaracją) wynosiła mniej niż 2% wynagrodzenia, uczestnik osiągnął łącznie miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2–krotności minimalnego wynagrodzenia, to za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje. Można tego uniknąć, jeżeli odpowiednio wcześniej zostanie złożona deklaracja o rezygnacji z obniżenia wpłaty podstawowej.

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych lub zmiany ich wysokości obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez pracodawcę deklaracji.

5. Deklaracja uczestnika ppk w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 

Wpłata dodatkowa pracownika może wynosić do 2% brutto wynagrodzenia. To oznacza, że maksymalnie wpłata finansowana ze środków pracownika może stanowić łącznie 4% wynagrodzenia brutto.  

Deklarację finansowania wpłaty dodatkowej można złożyć w każdym czasie. Można również zmienić jej wysokość lub zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej do PPK.

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych obowiązuje od dnia, w którym została złożona. Deklaracja zmiany wysokości wpłat dodatkowych lub rezygnacja z ich naliczania obowiązuje od miesiąca następującego, po miesiącu w którym została złożona.

 

 

Forma i miejsce składania wniosków i deklaracji

Deklaracje i wnioski należy składać w formie pisemnej, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

 • Pracownicy (niezależnie czy mają dodatkowo zawarte z AGH umowy cywilnoprawne)
  Miejsce składania: portiernia pawilon C-1 z informacją: 
  dla Centrum Spraw Pracowniczych – Dział Kadr. 
  W celu lepszej ochrony Państwa danych osobowych, sugeruję składanie deklaracji i wniosków w zaklejonych kopertach zaadresowanych: 
  Centrum Spraw Pracowniczych – Dział Kadr.

  Deklaracje i wnioski można również przesłać na adres:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Centrum Spraw Pracowniczych-Dział Kadr
  pawilon C-2, pokój 7
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków

 • Osoby (niebędące pracownikami AGH) które mają zawarte z AGH umowy cywilnoprawne i ich wynagrodzenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – w rozumieniu ustawy o PPK są zatrudnionymi  i dla potrzeb PPK są identycznie traktowani jak pracownicy 

  Miejsce składania: portiernia pawilon C-1 z informacją: dla Kwestury – Sekcja Wypłat Różnych.
  W celu lepszej ochrony Państwa danych osobowych, sugeruję składanie deklaracji i wniosków w zaklejonych kopertach zaadresowanych: KWESTURA – Sekcja Wypłat Różnych

  Deklaracje i wnioski można również przesłać na adres:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  KWESTURA – Sekcja Wypłat Różnych, pawilon C-1, pokój 16
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków