Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania dla pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę po 60. roku życia. PPK tworzone i współfinansowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jednostki budżetowe, w tym uczelnie publiczne, przystąpiły do systemu w styczniu br. Oznacza to obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w AGH.

 

Wskazani przez Rektora AGH, w uzgodnieniu z przedstawicielami działających w AGH związków zawodowych, reprezentanci pracodawcy wybrali instytucję zarządzającą PPK w AGH. Jest to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU), z którym zawarto umowę. Wyboru dokonano na podstawie analizy porównawczej pracowniczych planów kapitałowych oferowanych przez instytucje finansowe dopuszczone do zarządzania PPK.

 

Prywatne i imienne rachunki Pracowniczych Planów Kapitałowych będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Program jest obowiązkowy dla podmiotu zatrudniającego (pracodawcy, zleceniodawcy) i dobrowolny dla osób zatrudnionych (pracownika, zleceniobiorcy).

9 kwietnia 2021 r. AGH zawarła z TFI PZU umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Data ta jest istotna do określenia wieku osób zatrudnionych (pracowników, zleceniobiorców pobierających wynagrodzenie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu).

 

  • Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 lat.
  • Osoby które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat stają się uczestnikami wyłącznie na ich wniosek.
  • Osoby, które 9 kwietnia 2021 r. obchodzą 55. urodziny zalicza się do grupy osób, które muszą złożyć wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.
  • Osoby, które 9 kwietnia 2021 r. obchodzą 70. urodziny nie mogą już być uczestnikami PPK.