01.10.2020

Wyniki konkursu MINIATURA 4 – dodatkowe środki na badania dla naukowców z AGH


Wnioski trojga naukowców z AGH zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w czerwcu 2020 r.

Dr inż. Natalia Czuma z Wydziału Energetyki i Paliw (Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku), która złożyła wniosek pt. „Karbonatyzacja materiałów odpadowych pochodzących z zakładów termicznego przekształcania odpadów”, otrzyma finansowanie wyjazdu badawczego w kwocie 48 326 zł.

Dr inż. Tomasz Skrzekut z Wydziału Metali Nieżelaznych (Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych) otrzyma finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w kwocie 45 100 zł na podstawie wniosku „Badania procesu konsolidacji i umocnienia spieków Ti-GO i Ti6Al4V-GO”

Dr inż. Monika Kuźnia z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska) na podstawie wniosku „Badanie wpływu dodatku popiołów lotnych ze spalania węgla na własności fizykochemiczne sztywnych pianek poliuretanowych” otrzyma finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w kwocie 49 500 zł.

Do konkursu MINIATURA 4 mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.