30.11.2020

Wyniki konkursu MINIATURA 4 – dodatkowe środki na badania dla naukowców z AGH (aktualizacja)


Wnioski kolejnych naukowców z AGH zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w czerwcu 2020 r.

Lista rankingowa nr 4 (opublikowana 27 listopada 2020 r.)

Granty na badania wstępne/pilotażowe otrzymali:

  • dr inż. Richard Gaweł z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów) na podstawie wniosku „Odporność na korozję i własności strukturalne nierównomolowych stopów AlCoCrFeNi w wysokotemperaturowych warunkach utleniających” (49 500 zł),
  • dr inż. Dorota Makowska z Wydziału Energetyki i Paliw (Katedra Technologii Paliw) na podstawie wniosku „Analiza mobilności wybranych pierwiastków toksycznych w przemysłowych osadach ściekowych przy wykorzystaniu ekstrakcji sekwencyjnej” (48 400 zł),
  • dr hab. inż. Łukasz Kotwica z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Katedra Technologii Materiałów Budowlanych) na podstawie wniosku „Badania wpływu składu roztworu korozyjnego i aktywności wody na przebieg procesu korozji alkalia – kruszywo w zaprawach z cementów portlandzkich i glinowych” (47 300 zł),
  • dr inż. Dorota Pierri z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej) na podstawie wniosku „Wstępna analiza stanu mikrobiologicznego ekstremalnie skażonego środowiska gruntowo-wodnego i towarzyszących reakcji hydrogeochemicznych dla potrzeb doboru biologicznych metod remediacyjnych” (49 500 zł),
  • dr inż. Tadeusz Dziok z Wydziału Energetyki i Paliw (Katedra Technologii Paliw) na podstawie wniosku „Badania uwalniania rtęci z odpadów pod wpływem ogrzewania” (41 800 zł),
  • dr Radosław Tyrała z Wydziału Humanistycznego (Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią) na podstawie wniosku „Program Szczepień Ochronnych w Polsce w świetle opinii przedstawicieli dominującego podejścia eksperckiego. Awangardowy czy półperyferyjny?” (11 550 zł),
  • dr inż. Rafał Janus z Wydziału Wydziału Energetyki i Paliw (Katedra Technologii Paliw) na podstawie wniosku „Opracowanie uproszczonej ścieżki syntezy uporządkowanych mikro-mezoporowatych replik węglowych typu CMK jako perspektywicznych nośników katalitycznych do celów otrzymywania i rafinacji paliw ciekłych” (49 999 zł),
  • dr inż. Joanna Banaś-Gac z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Katedra Elektroniki) na podstawie wniosku „Cienkowarstwowe heterostruktury półprzewodnikowe typu p-p, n-p i p-n na bazie CuOx dla fotoelektrochemii” (39 710 zł),
  • dr inż. Piotr Nowak z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Katedra Elektroniki) na podstawie wniosku „Mechanizm adsorpcji wody na powierzchni TiO2 badany metodą 1H-NMR” (42 791 zł).

Lista rankingowa nr 3 (opublikowana 4 listopada 2020 r.)

Dr inż. Magdalena Igras-Cybulska z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Katedra Elektroniki) otrzymała grant w wysokości 29 700 zł na badania wstępne/pilotażowe na podstawie wniosku „Wystąpienia publiczne w interaktywnych środowiskach wirtualnych – postawy publiczności a zachowanie mówcy: podejście biometryczne”.

Dr inż. Maksymilian Frąc z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Katedra Technologii Materiałów Budowlanych), który złożył wniosek pt. „Wpływ zawilgocenia matrycy cementowej na właściwości elektryczne kompozytów z dodatkami przewodzącymi”, otrzyma finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w kwocie 14 300 zł.

Dr inż. Gabrieli Lewińskiej z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Katedra Elektroniki) przyznano sumę 42 329 zł na badania wstępne/pilotażowe na podstawie wniosku „Ocena właściwości optycznych i morfologii nanowarstw trójskładnikowych do zastosowania w organicznych ogniwach fotowoltaicznych”.

Lista rankingowa nr 2 (opublikowana 1 października 2020 r.)

Dr inż. Natalia Czuma z Wydziału Energetyki i Paliw (Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku), która złożyła wniosek pt. „Karbonatyzacja materiałów odpadowych pochodzących z zakładów termicznego przekształcania odpadów”, otrzyma finansowanie wyjazdu badawczego w kwocie 48 326 zł.

Dr inż. Tomasz Skrzekut z Wydziału Metali Nieżelaznych (Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych) otrzyma finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w kwocie 45 100 zł na podstawie wniosku „Badania procesu konsolidacji i umocnienia spieków Ti-GO i Ti6Al4V-GO”

Dr inż. Monika Kuźnia z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska) na podstawie wniosku „Badanie wpływu dodatku popiołów lotnych ze spalania węgla na własności fizykochemiczne sztywnych pianek poliuretanowych” otrzyma finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w kwocie 49 500 zł.


Do konkursu MINIATURA 4 mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.