19.05.2020

Wyniki konkursów NCN: ponad 15 mln zł na badania podstawowe dla naukowców z AGH


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18 oraz SONATA 15, a po raz pierwszy wyniki skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS. Na listach rankingowych znalazło się 27 projektów realizowanych przez naukowców z AGH. Łączna kwota dofinansowania wynosi 15 517 486 zł.

Lista dofinansowanych projektów z AGH

Konkurs OPUS 18

 • Entropia, śledzenie pseudo-orbit i atraktory
  kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Oprocha, Wydział Matematyki Stosowanej
  przyznane środki: 640 800 zł
 • Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia infekcji w układzie oddechowym
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  przyznane środki: 1 422 000 zł
 • Nowe biokompatybilne powłoki na podłożach metalicznych na bazie materiałów z układu Si-O-C
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  przyznane środki: 1 485 600 zł
 • Opracowanie kompleksowego modelu rekrystalizacji dynamicznej z wykorzystaniem hybrydowego algorytmu losowych automatów komórkowych i elementów skończonych
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Łukasz Madej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  przyznane środki: 966 000 zł
 • Podstawienia pierwiastków ziem rzadkich i U w apatycie ołowiowym Pb5(PO4)3Cl
  kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Manecki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  przyznane środki: 669 624 zł
 • Geofizyczne odwzorowanie melanży w płytkich strefach pasm orogenicznych - przykład pieniński pas skałkowy
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Golonka, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  przyznane środki: 868 000 zł
 • Rola wirusów bakteryjnych w powstawaniu faz mineralnych
  kierownik projektu: dr hab. Andrzej Borkowski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  przyznane środki: 1 381 680 zł
 • Zależności między termoregulacją, gospodarką wodną i wydolnością fizyczną w przewlekłej niewydolności serca
  konsorcjum: lider – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, partner – Akademia Górniczo-Hutnicza
  kierownik całego projektu: dr hab. Paweł Rubiś
  kierownik ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  przyznane środki: 1 245 648 zł, w tym dla AGH: 679 800 zł


OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. 

Konkurs PRELUDIUM 18

 • Od powierzchni międzyfazowej do oddziaływań między polimerami zawierającymi krzem a włóknistym węglem : Kompleksowe badania otrzymywania nanokompozytów typu włóknisty węgiel/węglik
  kierownik projektu: mgr inż. Krystian Sokołowski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  przyznane środki: 124 320 zł
 • Wielowymiarowa analiza procesu zgazowania biomasy odpadowej i RDF w obecności stałych katalizatorów na bazie metali przejściowych oraz metali ziem alkaicznych
  kierownik projektu: mgr inż. Małgorzata Sieradzka, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  przyznane środki: 137 040 zł
 • Badanie degradacji wielofazowych materiałów ogniotrwałych w kontakcie z ciekłym metalem z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej i modelowania numerycznego w geometrii 3D
  kierownik projektu: mgr inż. Jakub Stec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  przyznane środki: 139 800 zł
 • Analiza zmian koncentracji radiowęgla w przyrostach rocznych drzew z południowej Polski i wykorzystanie tych zmian do precyzyjnego wydatowania pływającej chronologii subfosylnych sosen i rekonstrukcji zmian paleoklimatycznych w VII-VIII wieku p.n.e.
  kierownik projektu: mgr inż. Damian Wiktorowski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  przyznane środki: 139 998 zł


W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. 

Konkurs SONATA 15

 • Układy dynamiczne Cantora i ich klasyfikacja
  kierownik projektu: dr Olena Karpel, Wydział Matematyki Stosowanej
  przyznane środki: 466 200 zł
 • Modelowanie procesów osadzania warstw atomowych metali szlachetnych
  kierownik projektu: dr Sylwia Klejna, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
  przyznane środki: 642 480 zł
 • Badania spektroskopowe w mikro- i nanoskali procesu korozji i jej inhibicji modyfikowanych powierzchni metalicznych wykorzystywanych w implantologii
  konsorcjum: lider – Akademia Górniczo-Hutnicza, partner – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
  kierownik projektu: dr Dominika Święch, Wydział Odlewnictwa
  przyznane środki: 777 600 zł, w tym dla AGH: 616 800 zł


Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. 

Konkurs PRELUDIUM BIS 1

 • Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania detekcji zmian zapalnych w spondyloartropatii osiowej
  kierownik projektu: prof. dr hab. Zbisław Tabor, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  przyznane środki: 370 800 zł
 • Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania analizy składu ciała człowieka w oparciu o tomografię komputerową jamy brzusznej
  kierownik projektu: dr hab. inż. Eliasz Kańtoch, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  przyznane środki: 370 800 zł
 • Badanie dynamiki zderzeń jądrowych poprzez korelacje wielu wielkości globalnych
  kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Bożek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 436 200 zł
 • Rola modeli oddziaływań wielopartonowych w zderzeniach proton-proton przy energii LHC w przewidywaniach zniszczeń radiacyjnych w detektorach krzemowych spektrometru LHCb
  kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 485 040 zł
 • Elektrostatyczne kropki kwantowe w dwuwymiarowych warstwach czarnego fosforu
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 449 184 zł
 • Tlenki wysokoentropowe jako potencjalne materiały anodowe dla ogniw Li-ion
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek, Wydział Energetyki i Paliw
  przyznane środki: 435 600 zł
 • Dyfrakcyjne badanie naprężeń własnych, struktury i mikrostruktury warstw wierzchnich polikryształów przy użyciu metody stałego kąta padania
  kierownik projektu: dr hab. inż. Sebastian Wroński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 435 600 zł
 • Zrównoleglanie metaheurystyk z desynchronizacją
  kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  przyznane środki: 400 680 zł
 • Inspiracje socjokognitywne w klasycznych metaheurystykach
  kierownik projektu: dr hab. inż. Aleksander Byrski, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  przyznane środki: 400 680 zł
 • Super-skalowalna symulacja ruchu miejskiego
  kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Turek, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  przyznane środki: 406 080 zł
 • Opracowanie materiałów anodowych nowej generacji opartych na kompozytach Sb/C, Si/C oraz Sb-Si/C dla ogniw typu Na-ion
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Wydział Energetyki i Paliw
  przyznane środki: 532 800 zł
 • Analiza i projektowanie stanów chronionych w metamateriałach topologicznych
  kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Paćko, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  przyznane środki: 413 880 zł


Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski. Oceniający wnioski eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł.

Eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.