26.11.2012

Wyniki konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów: OPUS, PRELUDIUM i SONATA oraz pierwszą edycję SONATA BIS w grupach Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu.


W gronie laureatów tradycyjnie znaleźli się przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Dofinansowanie przyznano 22 projektom na łączną kwotę 11 162 920 zł.


1. W konkursie OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

 

 • Dyfuzja w układach hamiltonowskich - dr Maciej Capiński (Wydział Matematyki Stosowanej)
 • Modelowanie transportu ładunku w nanostrukturach półprzewodnikowych z bramką skanującą - dr hab. inż. Bartłomiej Szafran (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Badania własności fazy sigma w układach trójskładnikowych zawierających żelazo - dr inż. Jakub Cieślak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Metody spektroskopii oscylacyjnej w badaniu zmian składu i struktury ludzkich soczewek - dr inż. Czesława Paluszkiewicz (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Badanie własności metrologicznych nowej, nieinwazyjnej metody pomiaru impedancji harmonicznej systemu elektroenergatycznego - dr inż. Dariusz Borkowski (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Opracowanie teoretycznych podstaw rozwoju nowych, odlewanych stopów na osnowie Al-Zn o sterowanej strukturze i specjalnych właściwościach - dr hab. inż. Witold Kazimierz Krajewski (Wydział Odlewnictwa)
 • Opracowanie wieloskalowego modelu rekrystalizacji, zachodzącej w cienkich drutach z biozgodnych stopów Mg podczas ciągnienia w podwyższonej temperaturze dla średnic drutów, porównywalnych z wielkością ziarna mikrostruktury - prof. dr hab. inż. Andriy Milenin (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Właściwości strukturalne i elektryczne kompozytów na osnowie tetragonalnego ditlenku cyrkonu - prof. dr hab. Mieczysław Rękas (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Wstrzykiwalne i wszczepialne biomateriały wzbogacone w sferyczne mikro/nanonośniki leków przeznaczone do leczenia chorób kości - dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Materiały o specjalnych własnościach, wytwarzane z wykorzystaniem indukowanej odkształceniem nanostruktury wielowarstwowej w obecności cząstek faz obcych - prof. dr hab. inż. Janusz Majta (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Sterowanie procesem krystalizacji powłoki cynkowej w aspekcie optymalizacji technologii jej wytwarzania na powierzchni wyrobów ze stopów żelazo-węgiel - dr hab. inż. Dariusz Kopyciński (Wydział Odlewnictwa)
 • Opracowanie teoretycznych podstaw rozwoju nowych, odlewanych stopów na osnowie Al-Zn o sterowanej strukturze i specjalnych właściwościach - dr hab. inż. Witold Kazimierz Krajewski (Wydział Odlewnictwa)
 • Proweniencja perykratonicznych łupków syluru na platformie wschodnioeuropejskiej - w poszukiwaniu zaginionego źródła materiału klastycznego basenu przedgórskiego - prof. dr hab. Szczepan Jan Porębski (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Geomorfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne kryteria oceny funkcjonowania strefy hyporeicznej rzek zanieczyszczonych - dr hab. Dariusz Ciszewski (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

 

2. W konkursie PRELUDIUM - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora:

 

 • Bezplikowa architektura rozproszonych systemów informatycznych dużej skali - mgr inż. Bartosz Kryza (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Problemy skalowalności i adaptacyjności w metodyce typu "Data Farming" - mgr inż. Dariusz Król (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Analiza i ocena chemometryczna stanu zanieczyszczenia rzeki Kłodnicy i jej dopływów - mgr inż. Agnieszka Gielar (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

 

3. W konkursie SONATA - na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora:

 

 • Elektrolit stały dla nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-state - dr inż. Wojciech Zając (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Niekonwencjonalne, nieliniowe i dynamiczne warunki odkształcania austenitu jako sposób kształtowania morfologii produktów jego przemiany - dr inż. Krzysztof Muszka (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

 

4. W konkursie SONATA BIS - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

 

 • Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym oraz jonów litu - dr hab. inż. Konrad Świerczek (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Przetwarzanie sygnałów próbkowanych przez zdarzania i reprezentowanych przez sporadyczne rekordy danych poniżej częstości Nyquista - dr hab. inż. Marek Miśkowicz (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Struktura krystaliczna, modele oraz własności magnetoelektryczne układów wielowarstwowych nanoelektroniki spinowej - dr inż. Jarosław Kanak (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

 

Laureatów w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce NCN ma ogłosić do końca listopada. Do rozdzielenia w tym dziale nauk pozostały jeszcze ponad 54 mln zł, o które ubiega się ponad 1000 naukowców.

 

W grupach nauk ścisłych, technicznych i o życiu zostaną sfinansowane 42 projekty. Ich kierownicy zrealizują badania za ponad 48 mln zł.

 

Szczegółowe informacje