08.02.2021

Wyłoniono zwycięzców XXII konkursu „Diamenty AGH”


Znamy laureatów XXII już edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs pod patronatem Rektora AGH organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Jury konkursu na posiedzeniu, które odbyło się 28 stycznia 2021 r., wybrało najlepsze prace teoretyczne oraz aplikacyjne.

Kategoria prac aplikacyjnych

Kategoria prac teoretycznych

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas gali z udziałem Rektora AGH, w czasie której nastąpi wręczenie medali i dyplomów autorom oraz opiekunom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wręczona będzie także nagroda „InnoDiament” dla autora i pracy o największym potencjale innowacyjności. Ponadto zostanie otwarta pokonkursowa wystawa prac. Wręczenie dwóch głównych nagród i statuetek konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się tradycyjnie podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego. 

Sylwetki zdobywców głównych nagród XXII edycji konkursu „Diamenty AGH” w obu kategoriach

Szymon Salagierski urodził się 14 sierpnia 1996 r. w Łodzi. Wiedzę w zakresie nauk ścisłych zaczął zdobywać w latach 2012–2015 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, uczęszczając do klasy o profilu matematyczno-fizyczno-chemicznym. Był członkiem Samorządu Uczniowskiego i aktywnie angażował się w prace na rzecz szkoły. W 2015 r. rozpoczął studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Od pierwszego roku studiów pełnił funkcję starosty roku. W latach 2016–2018 był członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WEAIiIB oraz delegatem do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Podczas działalności w WRSS współorganizował wiele istotnych dla wydziału wydarzeń – takich jak Bal Elektryka, Rajd Elektryka, dzień otwarty AGH, gry wydziałowe, akcje charytatywne oraz liczne imprezy wydziałowe. W 2018 r. przystąpił do przygotowywania prac dyplomowych pod kierunkiem prof. Katarzyny Cholewy-Kowalskiej. Współpraca ta zaowocowała obroną pracy inżynierskiej pod tytułem Wpływ koncentracji jonów Zn2+/Sr2+/Ce4+ na strukturę i właściwości bioszkieł z układu SiO2-CaO-P2O5 w roku 2019. Rok później Szymon Salagierski obronił z wyróżnieniem pracę magisterską  pod  tytułem Biozgodne i bioaktywne szkła z układu SiO2-CaO-P2O5 domieszkowane jonami Zn2+/Sr2+/Ce4+. Podczas studiów magisterskich był współautorem prezentacji na dwie konferencje międzynarodowe oraz wykonawcą w dwóch projektach naukowych. W 2020 r. podjął studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej AGH. W tym samym roku był uczestnikiem dwóch kolejnych konferencji naukowych i autorem dwóch prezentacji. Obecnie prowadzi prace dotyczące bioaktywnych szkieł otrzymywanych za pomocą metody zol-żel z dodatkiem modyfikatorów w postaci różnorodnych jonów terapeutycznych. W wolnym czasie uczęszcza na treningi tańca towarzyskiego oraz uczy się języków obcych. Jest miłośnikiem zagranicznych podróży oraz poznawania obcych kultur.

 

Bartłomiej Król-Józaga urodził się 4 sierpnia 1996 r. w Zakopanem. Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną o profilu literackim oraz Szkołę Muzyczną I st. w specjalności skrzypce. Artystyczne osiągnięcia w skali krajowej i międzynarodowej (rysunek, poezja, fotografia i film dokumentalny) na przestrzeni lat zwieńczyło stypendium Programu Stypendialnego SAPERE AUSO. Najlepszy absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im O. Balzera w Zakopanem, wyróżniony nagrodami: „Balzer” – ufundowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera, Stypendium Starosty Tatrzańskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Techniczne zainteresowania rozwijał na profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym w latach 2012–2015. Po maturze podjął studia na interdyscyplinarnym kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Już na drugim roku studiów zdobył pierwsze doświadczenie o charakterze naukowym, realizując letnie praktyki w Laboratorium Biomechaniki WIMiR AGH. Po trzecim roku studiów rozpoczął pierwszą pracę jako młodszy inżynier do spraw badań i rozwoju w startupie Cardiomatics, gdzie brał udział w pracach nad systemem automatycznej analizy sygnału EKG z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i głębokich sieci neuronowych. Współpraca ta zaowocowała udziałem w projekcie badawczym analizy skuteczności resynchronizacji w terapii CRT oraz dwiema pracami dyplomowymi pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Barczewskiej, dotyczącymi wykorzystania uczenia maszynowego i sieci głębokich w przetwarzaniu sygnału elektrokardiograficznego. Od czerwca 2020 r. Bartłomiej Król-Józaga pracuje jako Python Scientific Developer w amerykańskim startupie Mindmics. W głównej mierze jest odpowiedzialny za algorytmy uczenia maszynowego i przetwarzania sygnałów medycznych z naciskiem na diagnostykę w oparciu o niskoczęstotliwościowe sygnały akustyczne serca nagrywane z użyciem opatentowanych słuchawek. Po obronie z wyróżnieniem pracy magisterskiej Detekcja migotania przedsionków przy pomocy głębokich sieci neuronowych na 2-wymiarowej reprezentacji sygnału EKG podjął studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej AGH we współpracy z Zakładem Psychologii Eksperymentalnej UJ. Celem doktoratu będzie zbadanie wpływu pobudzenia emocjonalnego na podejmowanie decyzji z wykorzystaniem impulsowych sieci neuronowych.
W wolnym czasie rozwija swoje zainteresowania związane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego w medycynie, podróżami i sztuką. Miłośnik reportażu i amator inwestowania fundamentalnego.