20.08.2021

Stabilność zegarów satelitów GNSS pod lupą naukowca z AGH


Grant w konkursie MINIATIURA 5 Narodowego Centrum Nauki umożliwi dr. inż. Kamilowi Maciukowi wyjazd badawczy do Instytutu Geodezji i Geoinformatyki na Uniwersytecie Łotewskim, gdzie wspólnie z łotewskimi kolegami będzie badał stabilność zegarów satelitów GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems, globalny system nawigacji satelitarnej).

W łotewskim instytucie znajduje się EPN (EUREF Permanent Network) Operational Centre, czyli centrum operacyjne europejskiej sieci ponad 300 stacji referencyjnych GNSS. Stacje te w sposób ciągły śledzą i rejestrują obserwacje satelitów GNSS, następnie dane te są przetwarzane i udostępniane użytkownikom.

W trakcie miesięcznego pobytu dr inż. Kamil Maciuk pozna zasady funkcjonowania EPN Operational Centre i sposoby opracowywania danych. Głównym celem badawczym wyjazdu będą analizy produktów GNSS, a w szczególności poprawek zegarów satelitów. Problematyka badań skupiać się będzie na analizie trzech głównych zjawisk:

  • badanie skoków i nieciągłości danych w poprawkach zegarów satelitów i stacji referencyjnych GNSS,
  • efekt starzenia się (aging) zegarów satelitów GNSS dla obiektów znajdujących się na orbicie dłużej od zakładanego okresu działania (obecnie zjawisko to dotyczy jedynie satelitów GPS i GLONASS),
  • problem tzw. day-boundary discontinuity (DBD), czyli nieciągłości danych związanych z tworzeniem nowego, dobowego pliku poprawki zegara.


Efektem prac będzie próba określenia wielkości analizowanych zjawisk w plikach poprawek zegarów oraz możliwości utworzenia dodatkowych poprawek uwzględniających ww. zjawiska dla każdego satelity, co może przyczynić się do zwiększenia jakości tego typu danych.

Dr inż. Kamil Maciuk jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i Kartografii na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W 2014 r. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności geodezja wyższa i satelitarna. Jego obecne zainteresowania koncentrują się na badaniach obserwacji GNSS, a w szczególności analizie stabilności zegarów satelitów i stacji referencyjnych.

Wysokość grantu otrzymanego z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5 wynosi 11 457 zł.

*****

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września br.