21.01.2020

Projekty z AGH na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, która skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. Na mapie wśród 70 rekomendowanych przedsięwzięć znalazły się trzy zgłoszone przez Akademię Górniczo-Hutniczą oraz osiem, w których AGH występuje jako partner w konsorcjach krajowych lub międzynarodowych.

Infrastruktury badawcze zgłoszone przez AGH 

 • Centrum Wspierania Innowacji w Inżynierii Materiałowej i Nanotechnologii: Hybrydowe Nanomateriały do Zastosowań Specjalnych
  jednostka prowadząca: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
  Podstawowym celem badawczym przedsięwzięcia jest projektowanie i modelowanie właściwości, wytwarzanie i charakteryzacja parametrów funkcjonalnych materiałów hybrydowych – kompozytów, stopów, warstw, cząstek – zbudowanych z elementów o rozmiarach nanometrycznych, i ich wykorzystanie w technologiach zabezpieczających i funkcjonalizujących powierzchnie aktywne urządzeń, w elementach aktywnych mikrourządzeń optycznych, elektronicznych i mechanicznych pracujących w specjalnych warunkach termicznych i/lub atmosferycznych, a także wytwarzanie jednowymiarowych struktur powierzchniowych mogących znaleźć zastosowanie w dalszej miniaturyzacji nanoelektroniki. 

 • Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC
  jednostka prowadząca: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH (inicjator i lider konsorcjum PLGrid, w skład którego wchodzą wszystkie polskie centra superkomputerowe, tj.: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  Przedsięwzięcie ma na celu realizację badań dzięki budowie i udostępnieniu polskiej nauce zasobów superkomputerowych umożliwiających przeprowadzanie obliczeń wielkiej skali, wpisujących się bezpośrednio w ramy międzynarodowej inicjatywy EuroHPC – European High-Performance Computing opublikowanej w komunikacie Komisji Europejskiej. Projekt EuroHPC ma za zadanie utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy klasy eksaskalowej, unikatowych na skalę światową, zbudowanych w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Moc obliczeniowa dostarczana przez superkomputery jest fundamentalnym składnikiem potrzebnym do prowadzenia badań naukowych w wielu dziedzinach, znacznie przyspieszającym oraz obniżającym koszty procesów badawczych. 

 • Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC
  jednostka prowadząca: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH (inicjator i lider konsorcjum PLGrid, w skład którego wchodzą wszystkie polskie centra superkomputerowe, tj.: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  Celem przedsięwzięcia są badania naukowe prowadzone na zbudowanej infrastrukturze chmurowej dla rozwiązań odpowiadających na aktualne i przyszłe potrzeby polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki. Zakres tych badań obejmuje m.in. same dane, infrastruktury danych i platformy ich przetwarzania, a także efektywne algorytmy i ich aplikacje do rozwiązywania określonych potrzeb. Zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud, EOSC) to projekt federacyjnego, globalnie dostępnego i multidyscyplinarnego środowiska, w którym naukowcy, innowatorzy, firmy oraz całe społeczeństwo będą publikować, wyszukiwać, wykorzystywać i wielokrotnie używać zgromadzonych danych, narzędzi, oprogramowania, publikacji i innych rezultatów prac na potrzeby badań, innowacji i edukacji. 

Infrastruktury badawcze, w których AGH występuje jako partner w konsorcjach krajowych lub międzynarodowych

krajowa infrastruktura badawcza

 • Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem
  koordynator: Politechnika Warszawska
  jednostka ze strony AGH: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Krajowe Centrum Geotermii i Pomp Ciepła
  koordynator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  jednostka ze strony AGH: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Centrum Inżynierii Kriogenicznych Materiałów i Urządzeń Badawczych
  koordynator: Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  jednostka ze strony AGH: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 • Polskie konsorcjum dla badań nad dziedzictwem kulturowym „E-RIHS.PL”
  koordynator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  jednostka ze strony AGH: Wydział Odlewnictwa, Centrum Badań Nawarstwień Historycznych


międzynarodowe projekty infrastruktury badawczej

 • Badania w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych z wykorzystaniem infrastruktury CERN
  koordynator krajowy: Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  jednostka ze strony AGH: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Hyper-Kamiokande
  koordynator krajowy: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  jednostka ze strony AGH: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


międzynarodowe projekty infrastruktury badawczej wpisane na „mapę drogową” ESFRI

 • Cherenkov Telescope Array (CTA)
  koordynator krajowy: Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  jednostka ze strony AGH: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • ELI – Extreme Light Infrastructure
  koordynator krajowy: Wojskowa Akademia Techniczna
  jednostka ze strony AGH: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Nabór wniosków do Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej trwał od 4 czerwca do 8 lipca 2019 r. Łącznie rozpatrzono 146 wniosków, które oceniał zespół doradczy powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwóch ekspertów zewnętrznych, w tym jeden zagraniczny. Finalnie na Mapie znalazło się 70 infrastruktur, w tym 65 na podstawie pozytywnej rekomendacji właściwego zespołu doradczego oraz pięć w związku z istniejącymi zobowiązaniami międzynarodowymi polskiego rządu.

Infrastruktury zostały podzielone, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań: nauki techniczne i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczno-medyczne i rolnicze, nauki fizyczne i inżynieryjne, nauki społeczne i humanistyczne oraz cyfrowe infrastruktury badawcze.