06.10.2021

Projekty z AGH dofinansowane w ramach konkursu POIR Szybka Ścieżka


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 zakończyło ocenę projektów złożonych w drugiej rundzie konkursu 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Na liście zakwalifikowanych wniosków znalazły się trzy innowacyjne projekty przygotowane przez AGH i konsorcjantów:

„Opracowanie zautomatyzowanego urządzenia do diagnostyki/identyfikacji stanu technicznego kordu stalowego opon samochodów ciężarowych z wykorzystaniem metody hybrydowej”

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Roskosz, prof. AGH
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Lider projektu: Centro-Gum Tomasz Szczepaniak Emilia Szczepaniak
 • Okres realizacji: 28 miesięcy
 • Wartość projektu: 3 142 363,68 zł; kwota dla AGH: 1 508 460 zł
 • Opis: Przedmiotem projektu będzie opracowanie w pełni automatycznego urządzenia do diagnostyki/identyfikacji stanu technicznego kordu stalowego opon samochodów ciężarowych z wykorzystaniem metody hybrydowej. Dzięki zaplanowanym pracom badawczym zostanie stworzony system pomiarowy, który następnie zostanie wdrożony do działalności gospodarczej Lidera Konsorcjum i przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na szerokim rynku związanego z powtórnym bieżnikowaniem zużytych opon. Również istotnym jest aspekt ekologiczny związany ze zmniejszeniem ilości opon przywożonych do kraju, które z uwagi na zużyty kord (korozja powodująca odspojenie gumy, pęknięcia drutów stalowych) nie nadają się do ponownego bieżnikowania, stwarzając problemy w ich recyklingu i utylizacji. Opracowane w ramach przedmiotowego projektu urządzenie dedykowane będzie firmom zajmującym się bieżnikowaniem opon samochodowych (zwłaszcza samochodów ciężarowych) i będzie jedynym tego typu innowacyjnym produktem na rynku krajowym.

„Opracowanie innowacyjnego systemu wyznaczania wektorowego pola przemieszczeń na podstawie zobrazowań pozyskanych z użyciem UAV”

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, prof. AGH
 • Wydział: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Lider projektu: Colidrone Sp. z o.o.
 • Okres realizacji: 24 miesiące
 • Wartość projektu: 2 518 187,26 zł; kwota dla AGH: 1 136 062,50 zł
 • Opis: W ramach projektu opracowane zostaną innowacyjne algorytmy tworzące kompleksowy system umożliwiający wyznaczenie pola przemieszczeń powierzchni terenu na podstawie zobrazowań pozyskiwanych z bezzałogowych statków powietrznych (UAV). System ten będzie wyspecjalizowany do pracy z wysokorozdzielczymi danymi, które obecnie są powszechnie pozyskiwane kamerami niemetrycznymi. W porównaniu do klasycznych metod geodezyjnych zastosowanie UAV do wyznaczania przemieszczeń powierzchni terenu pozwoli skrócić czas wykonania pracy, a przez to ograniczy koszty pomiaru. Dodatkowo opracowywany system przetwarzania zobrazowań UAV umożliwi wyznaczenie przemieszczeń o charakterze quasi-ciągłym na całym obszarze badań. Względem metod teledetekcyjnych przewagą proponowanego rozwiązania będzie wyższa dokładność uzyskiwanych wyników oraz możliwość wyznaczenia przemieszczeń przestrzennych.
  Wyniki prac zostaną wdrożone jako innowacyjny produkt, w postaci usługi na rynku krajowym oraz pakietu narzędzi do przetwarzania zobrazowań UAV oferowanego przez Wnioskodawcę na rynku globalnym. Dzięki opracowanemu systemowi możliwe będzie nie tylko wyznaczanie przemieszczeń powierzchni terenu, ale również dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistej rzeźby terenu, przez co zwiększona zostanie konkurencyjność Wnioskodawcy.
  Odbiorcami usługi będą przedsiębiorstwa prowadzące działalność wydobywczą, jak również firmy i jednostki samorządu terytorialnego realizujące inwestycje na terenach zagrożonych przemieszczeniami powierzchni terenu. Odbiorcami pakietu narzędzi do przetwarzania zobrazowań UAV będą firmy realizujące pomiary geodezyjne z ich wykorzystaniem.

„Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej 25 kV AC dedykowanego do zastosowań w kolejowych systemach komunikacyjnych dużych prędkości jazdy”

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
 • Wydział: Wydział Metali Nieżelaznych
 • Lider projektu: Kuca Sp. z o.o.
 • Okres realizacji: 27 miesięcy
 • Wartość projektu: 4 404 800 zł; kwota dla AGH: 2 067 300 zł
 • Opis: Projekt dotyczy opracowania nowych rozwiązań technicznych: konstrukcji i materiałów oraz opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji osprzętu przewodzącego, nośnego i nośno-przewodzącego dla górnej sieci trakcyjnej zasilanej napięciem przemiennym 25kV. Projekt obejmuje badania poprzemysłowe i prace rozwojowe (AGH i Lider) oraz prace przed-wdrożeniowe (Lider).

 
Konkurs Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany był do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie mogły wziąć udział przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Łączna kwota dofinansowania dla AGH wyniosła ponad 4,7 mln zł.