02.09.2021

Prof. Wojciech Nowak powołany do ministerialnego zespołu eksperckiego


Dyrektor Centrum Energetyki AGH prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak został członkiem Zespołu ds. rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania CO2. Eksperckie gremium zostało powołane 25 sierpnia 2021 r. przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie szerokiej analizy technologii CCS/U (CCS – ang. CO2 Capture and Storage, sekwestracja dwutlenku węgla, czyli proces polegający na wychwytywaniu dwutlenku węgla ze spalin oraz jego magazynowaniu) obejmującej wychwyt, magazynowanie, składowanie, transport oraz zagospodarowanie CO2 w celach gospodarczych z uwzględnieniem wcześniej podejmowanych działań w tym zakresie. Na uwadze działań Zespołu są jednostki zasilane paliwami kopalnymi, dla których budowa instalacji wychwytu CO2 byłaby kluczowa. Zespół opracuje strategię rozwoju tej gałęzi przemysłu w kontekście środowiskowym oraz społecznym, a także rekomendacje w sprawie budowy instalacji CCS/U na podstawie studiów wykonalności, w tym modeli finansowania inwestycji oraz bilansowania systemu energetycznego. Celem Zespołu jest również opracowanie strategii komunikacyjnych oraz rozwiązań organizujących i inicjujących współpracę gospodarki z nauką w zakresie B+R przy zaangażowaniu przedstawicieli instytucji rządowych. Warto zwrócić uwagę, że prace Zespołu nie pomijają integracji technologii CCS/U z różnymi sektorami gospodarki, w tym z gospodarką wodorową – mówi prof. Wojciech Nowak.

Dyrektor Centrum Energetyki AGH jest również kierownikiem projektu pn. „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS” w ramach programu Gospostrateg III (umowa NCBR nr GOSPOSTRATEG-III/0034/2020-00).

*****

Ścieżka zawodowa prof. dr. hab. inż. Wojciecha Nowaka wiodła przez prestiżowe europejskie, japońskie i chińskie ośrodki naukowe. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio (1987–1989) oraz jako profesor w Nagoya University w Japonii (1991–1994). Był profesorem wizytującym (visiting professor) na wielu uczelniach zagranicznych m.in. Hamburg University of Technology, Chalmers University of Technology, Ostrava University, Chińska Akademia Nauk. Jest autorem lub współautorem ponad 500 artykułów, siedmiu książek i monografii oraz 17 patentów w takich obszarach tematycznych jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamika i spalanie w warstwie fluidalnej, czyste wykorzystanie węgla, zaawansowane systemy spalania węgla, rozwój technologii energetycznych w Polsce.

Profesor był kierownikiem ponad 300 prac dla energetyki i kilkunastu wdrożeń przemysłowych. Ma na swoim koncie liczne osiągnięcia naukowe w dziedzinie energetyki. Koordynuje wiele międzynarodowych programów badawczych. Jest przewodniczącym Rady Naukowej projektu „Bloki nadkrytyczne”. Koordynował krajowy program strategiczny „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” zadanie 2 „spalanie w tlenie” (2011–2015). Jest przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fluidalna Konwersja Paliw, członkiem Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, wiceprzewodniczącym Polskiego Instytutu Spalania, członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Przewodniczy także Sekcji Energetyka Polskiej Akademii Umiejętności.