18.01.2021

Prof. Barbara Tomaszewska w eksperckim gremium UNESCO


Prof. Barbara Tomaszewska

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska została członkiem prestiżowego gremium UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development. Naukowczyni z AGH jest w tym gronie jedyną reprezentantką Polski.

UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development to niezależny zespół ekspertów i doradców realizujących wspólne badania, poszukujących innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk dla rozwiązania globalnego problemu wody w ramach Agendy UNESCO dla Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Międzynarodowy zespół badaczy tworzy „globalny parasol” dla skoordynowanego i interdyscyplinarnego budowania repozytorium wiedzy i jej transferu w rozwiązaniu problemu arsenu i jego wpływu na ludzi. W badaniach wykorzystywane są rozwiązania o znaczącej perspektywie technologicznej oraz podejmowane problemy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Szczegółowe informacje

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska pracuje w Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru hydrogeologii, hydrogeochemii, geotermii, inżynierii środowiska oraz wykorzystania membranowych technik w procesach uzdatniania wód.

Profesor ma ugruntowaną międzynarodową pozycję naukową przede wszystkim dzięki pracom badawczym z obszaru racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania i zarządzania zasobami geotermalnymi, efektywnego wykorzystania wód i energii geotermalnej oraz zaawansowanym badaniom mającym na celu optymalizację procesów pozyskania nowych produktów z odpadowych wód termalnych, z wykorzystaniem technik membranowych. Opublikowała ok. 200 prac naukowych w wiodących czasopismach międzynarodowych i krajowych. Jest autorką 12 książek, spośród których szczególnie wysoko cenioną w środowisku międzynarodowym jest praca z 2018 r. pt. „Geothermal Water Management” (redakcja: J. Bundschuh i B. Tomaszewska).

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska od 2018 r. jest edytorem w czasopiśmie Elsevier „Groundwater for Sustainable Development” oraz gościnnym redaktorem w czasopiśmie „Journal of Hazardous Materials”. Aktywnie uczestniczy w badaniach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej. Jako lider, koordynator lub główny wykonawca brała i bierze udział w 14 międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako lider, koordynator bądź główny wykonawca uczestniczyła w realizacji 18 krajowych projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz projektów celowych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska.

W 2011 r. otrzymała odznakę Ministerstwa Środowiska „Za zasługi dla geologii polskiej”.