17.12.2020

Naukowiec z Włoch przeprowadzi badania w AGH w ramach grantu POLS NCN


Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło współfinansowany z funduszy norweskich konkurs POLS wspierający mobilność naukową. Wśród zwycięskich wniosków znalazł się projekt włoskiego badacza, który będzie realizowany na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Dr Fulvio Franchi, geolog specjalizujący się w sedymentologii i stratygrafii, ostatnio związany z Botswana International University of Science & Technology, otrzymał finansowanie rocznego projektu Od późnopaleozoicznego zlodowacenia po mezozoiczne optimum klimatyczne: zapis 230 milionów lat zmian klimatycznych w południowej części Afryki w kwocie 658 944 zł (150 064 euro).

Przedmiotem projektu jest badanie Basenu Karoo-Kalahari w Botswanie – wielkiego terenu zawierającego intrakratoniczy obszar depozycji utworów lądowych i wulkanicznych (górny karbon – dolna jura) pokryty osadami grupy Kalahari. Osady te są zapisem globalnej skali wciąż nie w pełni poznanych procesów geologicznych i klimatycznych. Do nich należą późnokarbońskie zlodowacenie tego obszaru, natura granicy perm–trias oraz dramatyczny wzrost temperatur na przełomie triasu–jury.
Głównymi celami tego projektu są:

  • opracowanie pierwszego w skali całego basenu modelu uwzględniającego cechy osadów kontrolowane klimatem w połączeniu ze szczegółowym studium paleośrodowisk i paleogeografii za pomocą m.in. modelowania komputerowego opartego o wielką bazę danych,
  • rozpoznanie kontrolowanego tektoniką systemu rozprowadzania osadów i ich pochodzenia poprzez zastosowanie analizy danych petrograficznych, geochemicznych i mineralogicznych.


POLS jest konkursem w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, chcących prowadzić badania w Polsce. Kwota grantu może być przeznaczona na wynagrodzenia zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, koszty materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty dotyczące realizacji projektu.

POLS obejmował wszystkie dziedziny nauki według paneli dyscyplin NCN. W konkursie naukowcy złożyli 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do finansowania skierowano 39 projektów: 21 z zakresu nauk ścisłych i technicznych (ST), 8 z zakresu nauk o życiu (NZ) oraz 10 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Łącznie wszyscy badacze otrzymają ponad 30,5 mln zł, z czego 85% jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, a 15% to współfinansowanie krajowe.

Grant na realizację dwuletniego projektu Poszukiwanie nowej fizyki w oddziaływaniach dwufotonowych na LHC oraz modernizacja detektora wewnętrznego eksperymentu ATLAS w wysokości 857 500 zł (195 281 euro) otrzymał również dr inż. Mateusz Dyndał. Został jednak wcześniej laureatem konkursu w ramach programu Polskie Powroty NAWA i jest obecnie pracownikiem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, toteż nie będzie mógł skorzystać z grantu.