28.04.2020

Naukowcy z AGH wśród beneficjentów konkursu GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze


Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło współfinansowany z funduszy norweskich konkurs GRIEG. Wśród zakwalifikowanych do finansowania projektów z dziedziny nauk ścisłych znalazły się dwa kierowane przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz jeden, w którym AGH występuje jako partner.

Projekty zakwalifikowane do finansowania, kierowane przez naukowców z AGH:

 • Kinetyka wytrącania się soli/cząstek stałych podczas zatłaczania CO2 do złoża
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  partner: University of Oslo
  kwota dofinansowania: 5 936 798 zł (1 393 647 EUR) 
 • Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny
  kierownik projektu: dr hab. inż. Lucjan Janowski, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  partner: Norwegian University of Science and Technology, Department of Information Security and Communication Technology
  kwota dofinansowania: 4 253 150 zł (998 415 EUR) 


Projekt zakwalifikowany do finansowania, w którym AGH występuje jako partner:

 • Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów
  kierownik: dr hab. Seweryn Cezary Kowalski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  partnerzy: University of Bergen; Western Norway University of Applied Sciences; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii; Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki; Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki; Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; University of Oslo
  kwota dofinansowania: 6 212 680 zł (1 458 410 EUR) 


W konkursie naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego do finansowania eksperci skierowali 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz po 8 z zakresu nauk o życiu (NZ) i nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Łącznie wszystkie zespoły badawcze otrzymają 156 015 144 zł, z czego 85% jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, a 15% to współfinansowanie krajowe. GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki wg paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. 

Złożone wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. Powołane zostały trzy panele dla każdej grupy nauk (HS, NZ, ST), a naukowcy z Polski i Norwegii nie mogli oceniać wniosków. Każdy projekt podlegał ocenie trzech ekspertów. Ostateczną listę zwycięskich projektów zatwierdził Komitet Programu „Badania podstawowe”, zaś decyzje o finansowaniu wydał dyrektor NCN.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, zaś liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG, mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014–2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych.