07.01.2013

Naukowcy z AGH w gronie LIDERÓW 2012

Pracownicy Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - dr inż. Robert Wójcik oraz dr inż. Bartosz Ziółko - znaleźli się w gronie 37 naukowców, którym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało granty badawcze.


Podczas Gali LIDER 2012 zorganizowanej przez NCBR wybitni polscy naukowcy otrzymali symboliczne czeki i certyfikaty z rąk Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego. Dofinansowanie otrzymało 37 osób z grona 131 naukowców, którzy złożyli wnioski na całkowitą kwotę ponad 120 mln złotych. W trakcie postępowania konkursowego młodzi badacze musieli wykazać się przygotowaniem do podjęcia samodzielnej realizacji projektu, który znajdzie zastosowanie w praktyce.

 

Nagrodzone projekty badawcze z Akademii Górniczo-Hutniczej:

  • Dr inż. Robert Wójcik - „Zorientowany na przepływy adaptacyjny ruting oparty na wielu topologiach"

 

Celem projektu jest opracowanie, przesymulowanie, a następnie zbudo­wanie testowego urządzenia (rutera sieciowego) realizującego nową kon­cepcję FAMTAR (ang. Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing). Jest to autorskie podejście do realiza­cji rutingu w sieciach telekomunikacyj­nych, działające w oparciu o przepły­wy oraz korzystające z rosnącej mocy obliczeniowej dostępnej na ruterach. W podejściu FAMTAR trasy alternatywne tworzone są dynamicznie, w razie potrzeby. Możliwe jest, że przepływy na trasie od A do B podróżują wielo­ma różnymi ścieżkami. Obecnie stoso­wane protokoły pozwalają na uzyskanie takiej funkcjonalności jedynie w spo­sób statyczny, co nie jest rozwiązaniem wydajnym.

  • Dr inż. Bartosz Ziółko - „System dialogowy człowiek-komputer oparty na łączach telefonicznych"

 

Projekt ma na celu usprawnienie istniejących rozwiązań technologicznych w zakresie automatycznego rozpoznawa­nia mowy. Opracowany zostanie system działający w reżimie mowy ciągłej przesy­łanej przez systemy telekomunikacyjne. System będzie się składał z trzech części: automatycznego rozpoznawa­nia mowy polskiej, analizy semantycznej z inteligentnym dobieraniem odpowie­dzi oraz syntetyzatora mowy. Pierwszy moduł będzie udoskonaloną i zaadapto­waną wersją automatycznego systemu rozpoznawania mowy, wykonanego na AGH w zespole wnioskodawcy. Drugi moduł będzie opracowaniem syste­mu dialogowego opartego na Słowosieci i słowniku semantycznym. Wykorzysta­ny zostanie jeden z dostępnych syn­tezatorów mowy. Tego typu systemy będą miały zastosowanie komercyjne poprzez usprawnienie i obniżenie kosz­tów telefonicznych punktów kontaktowych (call-centre).

 

Program LIDER został opracowany, by wspierać rozwój kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Pozwala on młodym uczonym - do 35 roku życia - uzyskać środki rzędu miliona złotych na swoje badania. Znaczący nacisk w Programie jest kładziony na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz na stymulowanie mobilności wewnątrz sektora nauki oraz nauki i przemysłu.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

www.ncbir.pl