22.08.2017

Naukowcy z AGH w gronie laureatów konkursu MINIATURA


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA. Czterem naukowcom z Akademii Górniczo-Hutniczej zostały przyznane środki na realizację pojedynczych działań naukowych.

Dr inż. Wojciech Jerzak z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej otrzymał 30 921 zł na badania wstępne dotyczące projektu o nazwie Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu temperatury spalania kory sosnowej na retencję pierwiastków śladowych w popiołach.

Środki na badania wstępne w wysokości 38 500 zł uzyskała również dr Katarzyna Szarłowicz z Wydziału Energetyki i Paliw. Jej projekt naukowy nosi tytuł Opracowanie zmodyfikowanej, przyjaznej dla środowiska metody oznaczania alfa radionuklidów plutonu 238Pu, 239+240Pu w osadach dennych.

Z kolei dr inż. Anna Kula z Wydziału Metali Nieżelaznych dzięki dofinansowaniu w wysokości 30 800 zł zrealizuje wyjazd badawczy w ramach projektu Fundamentalne aspekty wytrzymałości i plastyczności szybkokrystalizowanego stopu AM60.

Ponadto NCN przeznaczy 21 450 zł na wyjazd konferencyjny dr. inż. Szymona Szotta z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Naukowiec realizuje projekt o nazwie Modelowanie ataków polegających na zmianie odwzorowania klas ruchu w wieloskokowych sieciach ad hoc.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie mogły być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie był wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania to od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.