14.10.2020

Naukowcy z AGH laureatami Nagród Premiera


Dr inż. Ewa Knapik z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu i dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH, z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zostali laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

Nagrody są przyznawane corocznie za wyróżniającą się rozprawę doktorską, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

Wśród 25 nagrodzonych wyróżniających się rozpraw doktorskich znalazła się praca dr inż. Ewy Knapik Zastosowanie nanokompozytów do usuwania węglowodorów z wody złożowej w instalacji napowierzchniowej kopalni ropy naftowej – za opracowanie biosorbentu na bazie włókien roślinnych modyfikowanych nanocząsteczkami do wykorzystania jako materiał filtracyjny przeznaczony do oczyszczania zaolejonych wód odpadowych przemysłu wydobywczego i petrochemicznego.

Kryteriami oceny w tej kategorii są m.in.: znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu; poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej i poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy.

Do wąskiego grona 10 laureatów nagrody za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego trafił dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH za cykl 12 artykułów dotyczących materiałów termoelektrycznych i łączących zastosowanie mechaniki kwantowej ciała stałego z inżynierią materiałową (zbiorczy tytuł osiągnięcia: Domieszki rezonansowe w materiałach termoelektrycznych – struktura elektronowa i własności transportowe).

Osiągnięcia habilitacyjne są oceniane za znaczenie dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu, a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej, a ich autorzy za poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury.