21.11.2019

Granty NCN z konkursów OPUS i PRELUDIUM dla naukowców z AGH


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Wśród grantobiorców znaleźli się naukowcy z AGH, którzy na realizację swoich projektów otrzymają w sumie ponad 7,7 mln zł.

Tematy projektów badawczych realizowanych przez naszych naukowców

Konkurs OPUS 17

 • Wysokoentropowe tlenki warstwowe dla elektrochemicznego magazynowania energii
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Wydział Energetyki i Paliw
  przyznane środki: 1 179 800 zł

 • Światowej klasy mineralizacja skandem w pegmatycie granitowym Dolnego Ślaska i jej geneza
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Pieczka, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  przyznane środki: 788 200 zł

 • Badania strukturalne kwazikryształów dekagonalnych i ikozaedrycznych - nieporządek atomowy, budowaklastrowa i własności fizyczne
  kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Wolny, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 582 040 zł

 • Czas otwarcia Iapetusa i tego konsekwencje dla zrozumienia rozpadu Rodinii i ewolucji Baltiki
  kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Majka, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  przyznane środki: 1 302 840 zł

 • Odpowiedzi komórkowe na własności elektroprzędzonych włókien polimerowych dla zastosowań w inżynierii tkankowej
  kierownik projektu: dr hab. inż. Urszula Stachewicz, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej
  przyznane środki: 1 599 100 zł

 • Ocena ryzyka drobnych zmian erytrocytów wywołanych nanocząstkami tlenku tytanu, srebra i złota na rozwój nadciśnienia tętniczego
  AGH jako lider w konsorcjum z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  kierownik projektu: prof. dr hab. Květoslava Burda, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 1 057 048 zł

 • Synteza i biofunkcjonalizacja nanocząstek o wysokiej zawartości boru; zastosowanie w celowanej terapii borowo-neutronowej
  AGH jako członek konsorcjum; lider konsorcjum: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
  kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Mirosław Bućko
  środki przyznane AGH: 554 420 zł


Konkurs PRELUDIUM

 • Wysokociśnieniowa deformacja krucha eklogitów z Tsäkkok (Kaledonidy Skandynawskie) – zależność między dehydratacją a sejsmiką stref subdukcji
  kierownik projektu: mgr Michał Bukała, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  przyznane środki: 69 485 zł
   
 • Model estymacji ruchów powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych
  kierownik projektu: mgr inż. Artur Guzy, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  przyznane środki: 162 800 zł

 • Optymalizacja długodystansowych światłowodowych łączy do transferu czasu i częstotliwości, zawierających autonomicznie kontrolowane wzmacniacze optyczne
  kierownik projektu: mgr inż. Karol Salwik, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  przyznane środki: 188 800 zł

 • Identyfikacja źródeł aerozoli węglowych w aglomeracji krakowskiej w oparciu o analizy składu chemicznego i izotopowego frakcji PM10 i PM1 pyłów zawieszonych
  kierownik projektu: mgr inż. Alicja Skiba, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 139 976 zł

 • Właściwości elektryczne i aktywność katalityczna względem reakcji redoks par I-/I3- hierarchicznych nanostruktur węglowych z nowym katalizatorem bimetalicznym Ni-Co
  kierownik projektu: mgr inż. Marcel Zambrzycki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  przyznane środki: 139 540 zł


OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają tym samym kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego. Do NCN wpłynęło 2051 wniosków. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 308 wniosków o wartości 358 270 509 zł. 

W konkursie PRELUDIUM 17 o środki na badania mogły ubiegać się osoby, które nie posiadały jeszcze stopnia naukowego doktora. Maksymalny budżet wynosił 70 tys. zł w przypadku projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł w przypadku projektów trwających 24 miesiące lub 210 tys. zł dla projektów trwających 36 miesięcy. Zespół badawczy skonstruowany w ramach grantu PRELUDIUM może liczyć maksymalnie 3 osoby, zaś osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. W 17 edycji konkursu PRELUDIUM naukowcy złożyli 1094 wnioski. Ostatecznie do finansowania zostało zakwalifikowanych 212 projektów o łącznym budżecie 31 997 800 zł.

Granty NCN umożliwiają otrzymanie przez naukowców środków na wynagrodzenia dla osób realizujących prace w projekcie, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych (tzw. koszty bezpośrednie). W grancie przewidziane są również koszty pośrednie, czyli wydatki pośrednio związane z projektem, które są niezbędne do jego realizacji. W konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 maksymalna wysokość kosztów pośrednich wynosiła 40% kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.