22.05.2019

Granty Narodowego Centrum Nauki na badania podstawowe dla naukowców z AGH


Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14. Naukowcy z AGH otrzymają w sumie ponad 11 mln zł na realizację 22 projektów.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców niezależnie od etapu ich kariery naukowej. W konkursie nie ma limitu finansowania dla jednego projektu.
Tematy projektów badawczych realizowanych przez naukowców z AGH oraz nazwiska ich kierowników:

 • Wkład do uruchomienia oraz obsługi trygera wysokiego poziomu w zmodernizowanym eksperymencie LHCb
  kwota dofinansowania: 944 120 zł
  kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Szumlak, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Badania realizowalności quasi-idealnych sekcji sprzężonych w technologiach monolitycznych i ich wykorzystanie w projektowaniu mikrofalowych układów scalonych
  kwota dofinansowania: 1 142 800 zł
  kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Wincza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Techniki przetwarzania sygnałów w oparciu o próbkowanie ich lokalnych ekstremów
  kwota dofinansowania: 753 100 zł
  kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Czesław Miśkowicz, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących podczas zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału (FSW) stopów magnezu oraz stopów magnezu ze stopami aluminium i ich wpływ na własnosci mechaniczne połączeń
  kwota dofinansowania: 875 000 zł
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  konsorcjum: lider – Akademia Górniczo-Hutnicza, partnerzy – Instytut Spawalnictwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Analiza i rozwój logicznych urządzeń akustycznych opartych o nieliniowe metamateriały sprężyste
  kwota dofinansowania: 1 164 499 zł
  kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Leszek Paćko, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Struktura materiału geopolimerowego jako matryca do immobilizacji niebezpiecznych jonów
  kwota dofinansowania: 1 178 800 zł
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Opracowanie platformy obliczeniowej opartej o metodę kratowego równania Boltzmanna do modelowania zaawansowanych technologii przyrostowych wykorzystujących zmiany stanu skupienia
  kwota dofinansowania: 418 860 zł
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemnego w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowatych ukierunkowanych struktur metalowych wytwarzanych metodami ciekło-fazowymi
  kwota dofinansowania: 1 223 800 zł
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak, Wydział Odlewnictwa
  konsorcjum: lider – Akademia Górniczo-Hutnicza,  partner – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej
  kwota dofinansowania: 484 280 zł
  kierownik projektu: dr inż. Ewa Stodolak-Zych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  konsorcjum: lider – Instytut Włókiennictwa, partnerzy – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka
 • Formy fosforu w glebach industrioziemnych w zależności od składu gatunkowego nasadzeń i właściwości substratu glebowego
  kwota dofinansowania: 262 890 zł
  kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Michał Chodak, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Rola bakterii jelitowych uwalniających witaminę K2-MK7 w procesie karcynogenezy jelita grubego
  kwota dofinansowania: 462 000 zł
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki konsorcjum: lider – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, partner – Akademia Górniczo-Hutnicza


W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Warunkiem udziału w konkursie było ograniczenie liczby członków zespołu badawczego zaangażowanego w realizację projektu do trzech osób przy czym osoba ze stopień doktora habilitowanego lub tytułem naukowym mogła wystąpić we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. Kwota finansowania jednego projektu to 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od zaplanowanego czasu realizacji.
Tematy projektów badawczych realizowanych przez naukowców z AGH oraz nazwiska ich kierowników:

 • Innowacyjne zastosowanie inteligencji obliczeniowej do analizy rozpadu Bs->Ds*K* oraz autonomicznej oceny jakości danych detektora UT w eksperymencie LHCb
  kwota dofinansowania: 85 400 zł
  kierownik projektu: mgr Wojciech Artur Krupa, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Optyczna modulacja efektu memrystywnego w halogenobizmutanach alkiloamoniowych
  kwota dofinansowania: 135 900 zł
  kierownik projektu: mgr Piotr Maciej Zawal, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
 • Badania nad naturą międzywęzłowego transportu tlenu w heksagonalnych tlenkach Y1-xRxMnO3+δ (R - metale ziem rzadkich)
  kwota dofinansowania: 140 000 zł
  kierownik projektu: mgr inż. Kacper Maciej Cichy, Wydział Energetyki i Paliw
 • Roztwory stałe półprzewodnikowych tlenków potrójnych dla nowych struktur obliczeniowych - przełączanie rezystancyjne oraz właściwości synaptyczne
  kwota dofinansowania: 208 900 zł
  kierownik projektu: mgr inż. Dawid Franciszek Przyczyna, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
 • Metody uczenia maszynowego do badania stabilności przejściowej w systemach elektroenergetycznych
  kwota dofinansowania: 198 800 zł
  kierownik projektu: mgr inż. Jiaqing Lv, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Nowa grupa wysokonapięciowych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw sodowych Na-ion z udziałem anionowej pary redoks
  kwota dofinansowania: 210 000 zł
  kierownik projektu: mgr inż. Gabriela Kamila Ważny, Wydział Energetyki i Paliw
 • Analiza ilościowa mechanizmów odkształcenia niskostopowego dwuskładnikowego stopu cynku po procesie ECAP
  kwota dofinansowania: 63 050 zł
  kierownik projektu: mgr inż. Wiktor Bednarczyk, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Inspirowane naturą superhydrofobowe powłoki galwaniczne
  kwota dofinansowania: 129 400 zł
  kierownik projektu: mgr inż. Karolina Elżbieta Chat, Wydział Metali Nieżelaznych
 • Geneza wstęg deformacyjnych w płaszczowinie śląskiej (Bieszczady) oraz nowe, mikrotektoniczne podejście do rekonstrukcji paleonaprężeń
  kwota dofinansowania: 209 640 zł
  kierownik projektu: mgr inż. Piotr Jan Strzelecki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.
Tematy projektów badawczych realizowanych przez naukowców z AGH oraz nazwiska ich kierowników:

 • Układy optoelektroniczne oraz do przetwarzania informacji na podłożach elastycznych
  kwota dofinansowania: 768 800 zł
  kierownik projektu: dr Tomasz Wojciech Mazur, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
 • Aktywne chemicznie szkła jako potencjalne nośniki siarki do środowiska glebowego
  kwota dofinansowania: 580 760 zł
  kierownik projektu: dr inż. Justyna Sułowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki