16.04.2018

Doktorat honoris causa Politechniki Białostockiej dla prof. Janusza Kowala


fot. archiwum Politechniki Białostockiej

Profesor Janusz Kowal otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej. Uroczystość odbyła się 12 kwietnia 2018 r.

Senat Politechniki Białostockiej nadał Profesorowi tytuł doktora honoris causa w uznaniu jego osiągnięć w pracy naukowej i kształceniu kadr oraz zasług dla rozwoju nauki i techniki.

Profesor Janusz Kowal jest wybitnym naukowcem, autorytetem w dziedzinie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz automatyki i robotyki, twórcą szkoły naukowej w zakresie sterowania w układach mechanicznych.

– Za każdym razem to wyróżnienie trafia do osób szczególnie zasłużonych dla polskiej nauki, wybitnych naukowców, którzy przynoszą Politechnice Białostockiej dodatkową chwałę i zaszczyt, tym, że zgodzili się przyjąć ten tytuł – mówił Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis i dodał – Prof. Janusz Kowal opatrzył swoją witrynę internetową maksymą Seneki „Non scholae sed vitae discimus”, czyli: „Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”. Dotychczasowa działalność Profesora świadczy o tym, że stwierdzeniu temu pozostaje wierny przez całe życie. Wyznaje On zasadę, że najważniejszy w działalności naukowej jest człowiek i jego dążenie do prawdy, a nie sama nauka. Jeśli tę maksymę uzupełnić inną, bliską profesorowi sentencją: „Amicus Plato, sed magis amica veritas”, znaczącą „Drogi mi Platon, ale jeszcze droższa mi prawda” – otrzymamy pełny, wspaniały wizerunek uczonego, którego dziś uhonorujemy tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

Laudację na cześć doktora honoris causa wygłosił promotor prof. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, który przedstawiając w skrócie dokonania Profesora Kowala, mówił:
Dzisiejsza uroczystość jest wielkim wydarzeniem dla społeczności Politechniki Białostockiej. Nadanie tytułu doktora honoris causa naszej uczelni jest wyrazem hołdu składanego panu Profesorowi Januszowi Kowalowi za jego wybitne osiągnięcia naukowe, a także podziękowaniem za zasługi dla Politechniki Białostockiej, związane ze wspólnie prowadzonymi badaniami naukowymi, organizacją konferencji naukowych, działalnością wydawniczą, a przede wszystkim z awansem naukowym pracowników naszej uczelni. Serdecznie dziękujemy panie Profesorze za pana pomoc i życzliwość oraz składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.

Recenzentami doktoratu honorowego byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda z Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński z Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol z Politechniki Częstochowskiej.

Z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa prof. Janusz Kowal wygłosił wykład „Aktywne sterowanie drganiami konstrukcji”, w którym przybliżył tematykę swoich najaktualniejszych zainteresowań naukowych: dynamikę układów mechanicznych oraz sterowanie drganiami konstrukcji budowlanych.

Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal urodził się 25 lipca 1949 r. w Krakowie. Jest absolwentem kierunku Automatyka na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1974 r. podjął pracę na Wydziale lnżynierii Mechanicznej i Robotyki, z którym związany jest zawodowo do dnia dzisiejszego. W roku 1982 obronił pracę doktorską, a w 1990 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1996, a w 2000 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Działalność naukowa prof. Janusza Kowala koncentruje się wokół problematyki: dynamiki układów mechanicznych, wibroakustyki, automatyki oraz sterowania układów i struktur mechanicznych. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy zaliczyć pionierskie prace z zakresu metod aktywnych redukcji drgań. Są to głównie prace o charakterze doświadczalnym poparte analizami teoretycznym i dotyczą różnych problemów dynamiki maszyn i urządzeń a w szczególności zagadnień minimalizacji niepożądanych efektów, w pierwszym rzędzie zakłócających prawidłowe funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz szkodliwych drgań przekazywanych do otaczającego środowiska i ich oddziaływania na organizm człowieka. Badania te były i są nadal ukierunkowane na uzyskiwanie aplikacyjnych wyników w budowie i eksploatacji maszyn w oparciu o współczesne podstawy naukowe. Niektóre oryginalne rozwiązania konstrukcyjne profesora i jego zespołu zostały opatentowane i znalazły zastosowanie praktyczne.

Wyniki swoich prac publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych. Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych, 10 monografii i dwutomowego podręcznika akademickiego pt. „Podstawy automatyki”. Jest współautorem 14 patentów i kilku zgłoszeń patentowych. Kierowa 14 projektami badawczymi finansowanymi przez: KBN, MNiSW, NCN i NCBR.

Jest promotorem 13 prac doktorskich, z których 10 zostało zakończonych. Był recenzentem 46 prac doktorskich oraz kilkudziesięciu postępowań habilitacyjnych i wielu wniosków o nadanie tytułu profesora.

Prof. Janusz Kowal rozwija szeroką współpracę z wieloma liczącymi się ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Wizytował wiele uniwersytetów jak np. University of Sheffield i Glasgow Caledonian University GB, University of  Minesota USA, University of Buenos Aires. W każdym z tych ośrodków ma kontakty osobiste i zespoły naukowe, z którymi współpracuje. Owocami tej współpracy są wspólne badania naukowe i publikacje oraz wspólnie organizowane seminaria i konferencje naukowe. Jest honorowym członkiem Rady Wydziału Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Współpracuje również z ośrodkami przemysłowymi w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych i Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji, gdzie jest liderem Centrum Automatyzacji, Sterowania Układów i Struktur Mechanicznych jak i w ramach Sieci Naukowych i Klastrów. Katedra Automatyzacji Procesów jest również członkiem KIS International Centre for Excellence Manufacturing Technologies and Applications ICEMTA. Prof. Janusz Kowal wykonał wiele prac naukowo-badawczych dla przemysłu.

Od 1992 r. organizuje cyklicznie międzynarodową konferencję Active Noise and Vibration Control Methods. Był jednym z inicjatorów powstania międzynarodowej konferencji International Carpathian Control Conference. Wchodzi w skład wielu komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą, m.in.: „Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control”, „Acta Mechanica and Automatica”, „Mechanics and Control”, „Technical Transaction-Mechanics”, „Napędy i Sterowanie”. Jest przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Journal of Machine Construcionand Maintenance”.

Profesor aktywnie uczestniczy w pracach wielu organizacji i komisji naukowych, m.in. jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych jak: International Institute of Acoustic and Vibration (USA), gdzie w 2012 r. został wybrany członkiem Bord of Directors tego Instytutu, CLAWAR Association (GB), ASEE American Society for Engineering Educations. Od trzech kadencji jest Członkiem Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Budowy Maszyn PAN, a od 2016 r. Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn. Bierze udział w pracach wielu rad naukowych. Jest członkiem Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w Warszawie, członkiem Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Rady Naukowej Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu, członkiem Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej, członkiem Zespołu Sterującego Centrum lnżynierii Akustycznej AGH. Od 2017 r. jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Prof. Janusz Kowal od 1990 r. pełni liczne funkcje kierownicze w AGH. W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, dziekanem WIMiR (1996–1999), Prorektorem ds. Nauki AGH (1999–2005), ponownie dziekanem WIMiR (2005–2012). W latach 1994 do 2015 r. kierował Katedrą Automatyzacji Procesów, która liczy obecnie 37 osób, w tym 10 samodzielnych pracowników naukowych. Od 1996 r. jest członkiem Senatu AGH, w latach 2014–2016 był przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych, od 2016 r. przewodniczy Senackiej Komisji ds. Pracowniczych. Jest członkiem Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak" oraz przewodniczącym Komisji ds. Organizacyjnych.

W 2012 r. został wybrany na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, gdzie pełni funkcję sekretarza Sekcji VI Nauk Technicznych. W latach 2005–2012 przewodniczył Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Aktualnie jest honorowym przewodniczącym tego Kolegium.

Ponadto pracował w Regionalnym Komitecie Sterującym przy Marszałku Województwa Małopolskiego, był członkiem Zespołu ds. Nagród Premiera. Od 2014 r. pracuje w zespołach ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za działalność na rzecz nauki i gospodarki, uzyskał liczne odznaczenia państwowe jak Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, uczelniane jak Medal Georgiusa Agricoli Uniwersytetu w Ostrawie, Medal Omnia Pro Patria WAT, Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Odznaka Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa. Za działalność dydaktyczną został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Świętokrzyskiej.