16.02.2018

Blisko 7 mln z Narodowego Centrum Nauki na badania podstawowe dla badaczy z AGH


Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7 i HARMONIA 9. Badaczom z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy rozpoczynają samodzielną karierę naukową, stworzą nowe zespoły badawcze lub zrealizują projekty we współpracy międzynarodowej przyznano granty na łączną kwotę 6 981 880 zł.

Lista projektów naukowców z AGH zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:

SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora 

 • Badania niestacjonarnych procesów hydratacji nowej klasy cementów specjalnych zaawansowaną metodą DEIS (przyznana kwota: 553 400 zł)
  dr inż. Dominika Madej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Elektrochemiczna synteza hybrydowych materiałów kompozytowych Cu-Cu2O-(rGO, CNT/CNF) do selektywnej fotoelektrochemicznej redukcji CO2 do etylenu (przyznana kwota: 791 400 zł)
  dr inż. Krzysztof Mech, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 • Mikrostruktura i właściwości wybranych gatunków stali austenitycznych nowej generacji przeznaczonych do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne (przyznana kwota: 549 640 zł)
  dr inż. Bogdan Rutkowski, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Badania nad wpływem techniki GLAD na właśności 3S (czułość, selektywność, stabilność) sensorów gazów o zwiększonej odpowiedzi na biomarkery cukrzycy w obecne w wydychanym powietrzu (przyznana kwota: 666 320 zł)
  dr inż. Artur Rydosz, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
 • Badanie nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego w cienkich warstwach metalicznych (przyznana kwota: 285 600 zł)
  dr inż. Paweł Wójcik, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 


SONATA BIS 7
 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 • Biografia brązu. Archeometalurgiczne studium nad technologią odlewnictwa społeczności kultury łużyckiej w Wielkopolsce (przyznana kwota: 983 540 zł)
  dr inż. Aldona Garbacz-Klempka, Wydział Odlewnictwa
 • Rola stanów rezonansowych, sprzężenia spin-orbita i nieporządku w nadprzewodnictwie wybranych materiałów (przyznana kwota: 1 398 900 zł)
  dr inż. Bartłomiej Wiendlocha, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Opracowanie modelu przebudowy tkanki kostnej pod wpływem działających obciążeń (przyznana kwota: 745 360 zł)
  dr inż. Sebastian Wroński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


HARMONIA 9
– na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych 

 • Nowy paradygmat obliczeniowy IzoGeometrycznej metody Minimalizacji Reziduum (iGRM) i jego zastosowanie do rozwiązywania problemów parabolicznych, hiperbolicznych, liniowych i nieliniowych (przyznana kwota: 554 400 zł)
  dr hab. Maciej Paszyński, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Łączna dystrybucja nośnej optycznej oraz sygnałów czasu i częstotliwości w stabilizowanych łączach światłowodowych (przyznana kwota: 453 320 zł)
  dr hab. inż. Łukasz Śliwczyński, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 


W rozstrzygniętych konkursach SONATA 13, SONATA BIS 7 i HARMONIA 9 złożono w sumie 1147 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 290 projektów na łączną kwotę ponad 95 mln zł.