16.11.2020

Blisko 2 mln zł dla AGH na wzmocnienie umiędzynarodowienia kształcenia doktorantów


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła tegoroczny nabór wniosków w programie „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Wśród 10 uczelni, które otrzymały dofinansowanie znalazła się AGH. Kwota 1 980 000 zł pozwoli Szkole Doktorskiej AGH wzmocnić dotychczasowe działania służące m.in. pozyskaniu zagranicznych doktorantów i promotorów, przyznaniu stypendiów dla doktorantów realizujących projekty we współpracy międzynarodowej czy organizacji staży i wyjazdów zagranicznych.

Aby pozyskać zagranicznych doktorantów, opracowane zostaną materiały informacyjne promujące kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH poza granicami kraju. Będą one publikowane w mediach społecznościowych czy w trakcie międzynarodowych webinariów oraz dystrybuowane na krajowych i zagranicznych targach, spotkaniach, konferencjach.

Najlepsi doktoranci (zarówno z Polski jak i z zagranicy) realizujący projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzający do uzyskania joint degree lub double degree będą mogli ubiegać się o stypendia wypłacane niezależnie od stypendium doktoranckiego przewidzianego w art. 209 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przez okres 3 lat planowane jest przyznanie łącznie 18 stypendiów na 12 miesięcy.

Wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z kraju i zagranicy będzie realizowane poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże do uczelni zagranicznych i renomowanych ośrodków naukowych, z którymi AGH prowadzi ścisłą współpracę naukową i dydaktyczną. Doktoranci będą mogli odbyć trwające od dwóch do trzech miesięcy staże naukowe w ośrodkach na całym świecie.

Pod hasłem „internacjonalizacji w domu” organizowane będą wykłady gościnne, prowadzone przez światowych specjalistów z różnych dziedzin nauki, oraz międzynarodowe spotkania z udziałem doktorantów w formie np. szkół letnich czy warsztatów.

AGH kładzie duży nacisk na rozwój współpracy międzynarodowej szkół doktorskich. Planowane jest zebranie międzynarodowego zespołu profesorów i opracowanie wspólnego programu kształcenia doktorantów w zakresie geologii Arktyki. Zajęcia w języku angielskim realizowane byłyby nie tylko w AGH ale także w innych uniwersytetach i laboratoriach europejskich oraz w University Centre in Svalbard (UNIS) – położonej najdalej na Północ uczelni wyższej.

Wszystkie powyższe działania realizowane będą w ramach zgłoszonego do programu STER projektu „Expanding the Internationalisation of the AGH Doctoral School”, którego całkowity koszt wynosi 2 200 000 zł.

Wśród uczelni wyróżnionych w tegorocznym konkursie STER obok AGH znalazły się: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.