06.10.2021

Badacze z AGH „Naukowcami Przyszłości 2021”


Aż troje naukowców z AGH zostało laureatami nagrody Centrum Inteligentnego Rozwoju „Naukowiec Przyszłości 2021” w kategorii nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości.

  • Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej otrzymał nagrodę za realizację projektu badawczego pn. „Opracowanie systemu badań nieniszczących realizowanych w sposób ciągły wraz z opracowaniem oprogramowania sterującego pracą zgrzewarki liniowej w oparciu o analizę parametrów mechanicznych zgrzewu liniowego” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć.

Dzięki przeprowadzonym pracom polegającym m.in. na analizie, doprecyzowaniu parametrów linii pilotażowej oraz badaniu laboratoryjnym własności mechanicznych i mikrostrukturalnych gotowych wyrobów, pozyskano dane, które pozwolą na zbudowanie metamodelu bazującego na zależnościach statystycznych i mechanizmach sztucznej inteligencji. Umożliwi to bardzo szybką predykcję własności produktów oraz wpłynie na sterowanie parametrami procesu w czasie rzeczywistym. Po wykonaniu testów na pilotażowej linii produkcyjnej możliwe będzie szybkie wdrożenie całego rozwiązania na inne linie produkcyjne w przedsiębiorstwie, gdzie produkowany jest różny asortyment rur i profili. Ponadto, system będzie uczył się na bieżąco pozyskując dane z nowych linii produkcyjnych, co będzie jednym najciekawszych innowacyjnych osiągnięć projektu.

  • Dr Dominice Święch z Wydziału Odlewnictwa nagroda została przyznana za badania mogące poprawić odporność korozyjną materiałów wykorzystywanych w implantologii.

Jej projekt „Badania spektroskopowe w mikro- i nanoskali procesu korozji i jej inhibicji modyfikowanych powierzchni metalicznych wykorzystywanych w implantologii” realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Sonata 15, we współpracy pomiędzy Katedrą Chemii i Korozji Metali z Wydziału Odlewnictwa, Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, które dysponuje szerokim zapleczem naukowym i aparaturowym do odpowiedniego przygotowania badanych materiałów oraz prowadzenia badań korozyjnych oraz Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk – Zakładem Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych, dysponującym nowoczesną aparaturą przystosowaną do specjalistycznych pomiarów spektroskopowych (np. obrazowania nanospektroskopowego).

Kapituła konkursu przyznała to wyróżnienie za realizację projektu badawczego „Wpływ temperatury bezpośredniego podgrzewania indukcyjnego prądami wysokiej częstotliwości na obniżenie skłonności do pęknięć likwacyjnych oraz zmiany mikrostrukturalne nadstopu niklu o dużym ułamku objętościowym fazy międzymetalicznej” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć. Projekt otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 13 i był realizowany we współpracy z University West (Szwecja) oraz Institute of Materials Research of Slovak Academy of Sciences (Słowacja).   
Nadstopy niklu to materiały charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na korozję wysokotemperaturową, dzięki czemu są szeroko stosowane przemyśle lotniczym, energetycznym oraz jądrowym. Złożona mikrostruktura nadstopów ukształtowana w procesie produkcyjnym z jednej strony pozwala na eksploatację w najcięższych warunkach, z drugiej natomiast jest czynnikiem odgrywającym kluczową rolę przy inicjowaniu pęknięć likwacyjnych podczas ewentualnej regeneracji. W ramach zrealizowanego projektu wykonano kompleksowe badania mikrostruktury i wybranych właściwości nadstopu niklu o dużym ułamku objętościowym mające na celu pozyskanie szerszej wiedzy na temat roli wydzieleń umacniających w mechanizmie pękania likwacyjnego. Następnie, na podstawie badań nadstopu po próbach technologicznych regeneracji z wykorzystaniem podgrzewania indukcyjnego prądami wysokiej częstotliwości, określono warunki, w jakich jest możliwa jest skuteczna regeneracja.  


Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to przyznawane od sześciu lat wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Laureatami mogą zostać naukowcy realizujący badania (zarówno na etapie podstawowym, jak i aplikacyjnym) i projekty służące ludziom, otwarci na informowanie społeczeństwa o wynikach swoich prac i współpracę biznesową.

Wręczenie nagród miało miejsce podczas gali 6. Forum Inteligentnego Rozwoju w dniach 26–29 września 2021 r. w Toruniu.