21.11.2012

Akademia Górniczo-Hutnicza właścicielem Patentu Europejskiego

Po wieloletniej przerwie w uzyskiwaniu zagranicznej ochrony patentowej na tworzone w naszej Uczelni wynalazki, sukcesem zakończyło się postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym, który udzielił patentu na rozwiązanie pt. Method for fabrication of synthetic bioceramic implant based on carbonal hydroxyapatites (Sposób wytwarzania bioceramicznych tworzyw inplatacyjnych na bazie hydroksyopatytu węglanowego) opracowane przez zespół pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w składzie: prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, dr inż. Aneta Zima i mgr inż. Zofia Paszkiewicz.


Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania proszków hydroksyapatytów węglanowych bez lub z udziałem jonów modyfikujących, zwłaszcza CO3 i Mg oraz wytworzenie implantów kostnych z tych proszków. Wprowadzane do struktury HAp jony zbliżają skład tego związku do naturalnego apatytu kostnego stanowiącego fazę nieorganiczną kości i zębów. Materiały implantacyjne oparte na tym zmodyfikowanym hydroksyapatycie wykazują odmienną rozpuszczalność i podatność na resorpcję w stosunku do czystego hydroksyapatytu. Jako preparaty syntetyczne są w pełni bezpieczne w aplikacjach medycznych.

 

Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, której członkiem Rzeczpospolita Polska stała się w 2004 r. Patent europejski stanowi wiązkę patentów krajowych w wybranych przez zgłaszającego państwach, w których po formalnym walidowaniu podlega przepisom prawa krajowego, będąc równoważnym patentowi krajowemu w zakresie skutków prawnych.