19.08.2021

39 doktorantów rozpocznie w AGH realizację doktoratów wdrożeniowych


39 doktoratów wdrożeniowych, w tym 6 w zakresie sztucznej inteligencji, zrealizują młodzi naukowcy z AGH dzięki środkom otrzymanym na ten cel w ramach V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

„Doktorat wdrożeniowy” to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które pragną rozwijać swoją karierę naukową, a równocześnie nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Program wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy.

Doktoraty wdrożeniowe to szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z jakim zmaga się firma. Skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego doktorant będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej lub instytucie prowadzącym szkołę doktorską i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MEiN. Doktorant będzie miał dwóch opiekunów merytorycznych: jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

Program „Doktorat wdrożeniowy” został wprowadzony w 2017 r. i jest skierowany do osób rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej, ale to uczelnie bądź instytucje są wnioskodawcami, zgłaszając do udziału w programie przyszłego doktoranta. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Tematy doktoratów wdrożeniowych realizowanych w AGH

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

 • Ocena przydatności cementu wapniowo-siarczanoglinianowego (CSA) pod kątem zastosowania w wyrobach chemii budowlanej: badania hydratacji, mikrostruktury oraz trwałości zapraw zawierających dodatki i domieszki organiczne.
 • Wpływ składu fazowego oraz mikrostruktury na właściwości wysokoglinowego tworzywa porcelanowego z przeznaczeniem do produkcji ceramicznych osłon izolacyjnych na ultrawysokie napięcia.


dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

 • Opracowanie produktu na bazie Alphalonu (PA6) wytwarzanego w Grupie Azoty SA przeznaczonego do produkcji nanowłókien wytwarzanych metodą elektroprzędzenia.
 • Kompozytowe materiały ścierne o podwyższonej odporności na starzenie.
 • Mieszanie elektromagnetyczne i gazowe jako nowe podejście do procesu oczyszczania stali w przemyśle metalurgicznym – badania w oparciu o zaawansowane, wielofazowe modele numeryczne.
 • Ocena składu chemicznego i wtrąceń niemetalicznych w procesie stalowniczym stali wysokokrzemowych pod kątem własności magnetycznych.
 • Zaprojektowanie oraz wykonanie narzędzi do produkcji progresu nita wieczkowego przy zmniejszonej grubości blachy.
 • Badania nad technologią kształtowania plastycznego wyrobów dla przemysłu lotniczego i elektrotechnicznego z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi kompozytowych i metalowych z powłokami otrzymanymi w technologii druku 3D z metalu, o ulepszonych właściwościach tarciowo-zużyciowych.
 • Opracowanie technologii walcowania w kierunku zapewnienia sztywności taśm stalowych przy zmniejszeniu ich masy.
 • Czynniki materiałowe i technologiczne w produkcji blach ze stali DP i ich wpływ na proces tłoczenia.
 • Teoretyczna i eksperymentalna identyfikacja termodynamicznych i kinetycznych barier procesu odsiarczania surówki żelaza.
 • Opracowanie nowej technologii wytwarzania odlewów z wysokojakościowego żeliwa chromowego.
 • Technologia odlewania wieloskładnikowego stopu wysokoentropowego na bazie Al-Co-Cu-Fe-Ni zapewniająca właściwą strukturę odlewu odpowiadającą założeniom stopów HEA.
 • Opracowanie kompozytu z regularnym azotkiem boru z wieloskładnikową fazą wiążąca w postaci związków tytanu do zastosowań na narzędzia skrawające.
 • Badania nad technologią jednopunktowego tłoczenia przyrostowego półsfery z blach, ze stopów Al serii 6xxx, do zastosowań w przemyśle lotniczym.
 • Nowa generacja lutów na osnowie miedzi do zastosowań w urządzeniach OZE i instalacjach niskoemisyjnych systemów ogrzewania i chłodzenia.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania odlewów komponentów pomp z brązu, którym stawiany jest wymóg szczelności.
 • Badania nad opracowaniem technologii wytwarzania metalicznych proszków przy wykorzystaniu technologii atomizacji ultradźwiękowej pod kątem wykorzystania ich w technologiach addytywnych.
 • Metoda prognozowania trwałości zmęczeniowej wlewnic.
 • Alternatywna technologia rafinacji ołowiu pochodzącego z recyklingu.


dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • Zaprojektowanie i wdrożenie optymalnego profilu wodoprzepuszczalności dla prefabrykatów betonowych wytwarzanych z wykorzystaniem trudno zbywalnych materiałów odpadowych z górnictwa surowców skalnych.
 • Analiza rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej na podstawie badań symulacyjnych i eksperymentalnych z wykorzystaniem oprogramowania Ventsim.
 • Hybrydowe źródło energii zawierające stos ogniw paliwowych PEMFC jako element jednostki napędowej dla bezzałogowych platform badawczych.
 • Modyfikacja właściwości technologicznych spoiw/zaczynów na bazie popiołu wapiennego w aspekcie ich zastosowania w geoinżynierii i inżynierii środowiska.
 • Dobór technologii oczyszczania wodoru odbieranego z kawerny solnej w lokalizacji KPMG Mogilno do parametrów umożliwiających zasilanie ogniw paliwowych.
 • Optymalizacja prac górniczych w głębionym szybie w oparciu o zautomatyzowany system pomiarów fotogrametrycznych.
 • System trójwymiarowej górniczej mapy obiektowej.
 • Opracowanie projektu i wdrożenie innowacyjnego systemu gospodarki wodnej w obiektach wielkopowierzchniowych, dla potrzeb zwiększenia retencji wód oraz możliwości ich użytecznego wykorzystania.
 • Zwiększenie efektywności odbioru ciepła z modułów PV z wykorzystaniem innowacyjnej technologii strugowej.
 • Mechanizmy zarządzania terenami poprzemysłowymi i przyrodniczymi w aglomeracji miejskiej.


dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

 • Struktury deformation bands oraz ich wpływ na przepływ mediów złożowych w utworach czerwonego spągowca na Niżu Polskim.
 • Analiza wpływu ewolucji tektonicznej górotworu karpackiego na przebieg procesów naftowych w jego podłożu w kontekście oceny perspektyw poszukiwawczych strefy brzeżnej Karpat zewnętrznych.


dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • Fuzja danych 2D oraz 3D w wizyjnej kontroli jakości detali w produkcji seryjnej.


Tematy doktoratów wdrożeniowych realizowanych w AGH. Moduł II –  sztuczna inteligencja


dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • Elektroniczne Systemy Zabezpieczenia Technicznego jako źródło danych w procesie automatycznej obrony przez cyberatakami oraz wykrywania sprawcy przestępstwa.
 • Optymalizacja procesu uczenia sieci głębokiej ze wzmocnieniem dedykowanej dla stanowiska robotycznego.


dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałów

 • Sztuczna inteligencja w analizie parametrów maszyn ciśnieniowych w celu optymalizacji procesu, poprawy jakości wyrobów oraz diagnostyki predykcyjnej.


dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

 • Inteligentne wspomaganie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów wewnątrz firmy.


dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

 • Poprawa efektywności eksploatacji i utrzymania ruchu przemysłowych urządzeń chłodniczych poprzez optymalizację procesów sterowania i monitorowania przy zastosowaniu podejścia Przemysłu 4.0.


dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne

 • Wykorzystanie uczenia maszynowego w identyfikacji materiałowej obiektów zabytkowych w oparciu o techniki obrazowania spektroskopią odbiciową i spektroskopią fluorescencji rentgenowskiej.