01.07.2019

Absolwent AGH laureatem ministerialnego konkursu w dziedzinie geoinformacji


fot. Joanna Borek

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska mgr inż. Paweł Borek został jednym z czterech laureatów ministerialnego konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje i innowacje w dziedzinie geoinformacji.

Tematem pracy dyplomowej absolwenta AGH było „Opracowanie autorskiego systemu rejestracji i analizy zrzutów zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim”, a jej promotorem – dr inż. Artur Krawczyk.

Praca polegała na opracowaniu modelu bazy danych przestrzennych PostGIS zawierającego dane o zrzutach zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków oraz o geometrii sieci cieków województwa z uwzględnieniem ich danych wysokościowych. Korzystając z platformy .Net 4.0, autor pracy oprogramował model i opracował interfejs graficzny do przetwarzania i analizy danych. Następnie, wykorzystując publicznie udostępnione informacje pochodzące z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wprowadził dane do bazy i przetestował jej działanie. Opracowany system pozwolił na inwentaryzację ładunku zrzutów zanieczyszczeń przypadających na dany odcinek rzeki, włącznie z szacowaniem jego kumulacji uwzględniającej długość odcinka rzeki i jej spadku pomiędzy kolejnymi kolektorami ściekowymi.

Mgr inż. Paweł Borek ukończył studia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalności Systemy Informacji o Środowisku. Od drugiego roku studiów działał w Studenckim Kole Naukowym KNGK „Geoinformatyka” działającym przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W roku 2015/2016 był jego wiceprezesem a potem prezesem.