Skip to content ↓

Uczestnik wydarzenia naukowego/konferencji

Uczestnik konferencji, seminarium, sympozjum lub wydarzenia o profilu naukowym lub popularyzującym naukę („wydarzenie naukowe”)

wersja 0.10.2
data wyd. 3.10.2022


Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapisu na wydarzenie naukowe, komunikowania się z uczestnikami w związku z organizacją wydarzenia naukowego, udokumentowania jego przebiegu oraz w celu zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
  a) w trybie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz realizowaną przez Uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, uczestnictwo w rozwoju społecznym, a także kształtowanie postaw obywatelskich oraz tworzenie gospodarki opartej na innowacjach;
  b) w trybie art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest udział w wydarzeniu naukowym;
  c) w trybie art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres organizacji i trwania wydarzenia naukowego, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez Administratora celów, dla jakich zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniu naukowym;
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów w trakcie spotkań, które może wykorzystać w celach promocyjnych w publikacjach drukowanych oraz elektronicznych oraz w mediach społecznościowych na profilach jednostek organizacyjnych Administratora. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 z dnia 4 lutego 1994 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1062 ze zm.) rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza nie wymaga jej zezwolenia.

Stopka