Skip to content ↓

Uczestnik wydarzenia naukowego

Uczestnik konferencji, seminarium, sympozjum lub wydarzenia o profilu naukowym lub popularyzującym naukę („wydarzenie naukowe”)

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25.
 3. Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu zapisu na wydarzenie naukowe, komunikowania się z uczestnikami w związku z organizacją wydarzenia naukowego oraz udokumentowania jego przebiegu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  4.1. w trybie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz realizowaną przez Uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, uczestnictwo w rozwoju społecznym, a także kształtowanie postaw obywatelskich oraz tworzenie gospodarki opartej na innowacjach;
  4.2. w przypadku wydarzeń naukowych o charakterze odpłatnym dane będą przetwarzane również w trybie art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest udział w wydarzeniu naukowym oraz w trybie art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wywiązania się przez AGH z obowiązków prawnych w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy AGH. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również  podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez AGH celów, dla jakich zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniu naukowym.
 11. AGH zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów w trakcie spotkań, które może wykorzystać w celach promocyjnych w publikacjach drukowanych oraz elektronicznych oraz w mediach społecznościowych na profilach jednostek organizacyjnych AGH. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 z dnia 4 lutego 1994 r. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 1062 t.j.) rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza nie wymaga jej zezwolenia.

Stopka