Skip to content ↓

Monitoring

Monitoring wizyjny w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako AGH) został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej oraz innych osób, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić AGH na szkodę. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem AGH nad jego terenem oraz terenem wokół obiektów AGH w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.

wersja 0.11.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej „Administratorem”;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. system monitoringu składa się z kamer, przyłączonych do nich instalacji oraz urządzenia zapisującego zarejestrowany obraz, które utrwala ten obraz w postaci filmu w wersji elektronicznej. System monitoringu nie rejestruje dźwięku ani nie przetwarza danych biometrycznych;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej oraz innych osób, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę oraz zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem Administratora nad jego terenem oraz terenem wokół obiektów Administratora w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer;
 5. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego:
  a) art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – w przypadku pracowników Administratora;
  b) art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);
  c) art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.);
 6.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu;
 10. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 11. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 13. osoby spoza społeczności akademickiej, które nie chcą, aby ich wizerunek został zarejestrowany w ramach monitoringu nie powinny przebywać na terenie należącym do Administratora. 

Stopka