Skip to content ↓

Monitoring

Monitoring wizyjny w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako AGH) został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej oraz innych osób, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić AGH na szkodę. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem AGH nad jego terenem oraz terenem wokół obiektów AGH w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
  3. Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub AGH powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu;
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Stopka