Skip to content ↓

Klub Absolwentów AGH

Informacja AGH (Administratora) o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Klubu Absolwentów AGH

wersja 0.12.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH);
  2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej agh.edu.pl/uczelnia/kontakt, e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu Absolwentów AGH  oraz otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości związanych z działalnością informacyjną, promocyjną i integracyjną Klubu Absolwentów AGH;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy AGH. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zaprzestania realizacji celu dla którego zostały zebrane;
  7. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę. W przypadku braku zgody lub jej cofnięcia nie będziemy mogli się z Panią/Panem kontaktować we wskazanym powyżej celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  10. przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, o których mowa w pkt. 3, można dokonać przesyłając na adres e-mail absolwent(at)agh.edu.pl oświadczenie w tej sprawie.

Stopka