Skip to content ↓

Kandydat na studia lub student

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na studia lub studentów

Kandydaci na studia

wersja 0.5.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej agh.edu.pl/uczelnia/kontakt, e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia w AGH, w tym otrzymywania informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym drogą elektroniczną w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie obowiązujących przepisów prawa  a w szczególności:
  a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
  b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i dla celów określonych w oświadczeniu zgody;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.;
 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 8. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, o których mowa w ust. 3 jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na studia i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Natomiast podanie danych osobowych w celach, o których mowa w oświadczeniu zgody jest dobrowolne;
 11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, można dokonać w systemie e-Rekrutacja poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Studenci

wersja 0.6.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej agh.edu.pl/uczelnia/kontakt, e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji procesu kształcenia na studiach, świadczeń pomocy materialnej, otrzymywania informacji drogą elektroniczną, w tym także w zakresie czynności administracyjnych, organizacyjnych, naukowo-dydaktycznych i socjalnych w trybie art. 6  ust 1 lit. c RODO, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
  b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861);
  c) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 279) w zw. z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669); d) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. poz. 1301 z późn. zm.) w zw. z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669);
 4. w przypadku podania przez Panią/Pana informacji o stanie zdrowia, w tym informacji o niepełnosprawności dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w celu stworzenia warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji i kształcenia;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa; odbiorcami Pana/Pani danych będą również uczelnie partnerskie, na których będzie Pan/Pani chciał/a odbywać zajęcia (uczelnie w kraju bądź za granicą, np. w ramach programu Erasmus+, Most, Mostech);
 6. Pani/Pana wizerunek będzie przechowywany w systemie informatycznym w celu sporządzenia, personalizacji i wydania elektronicznej legitymacji studenckiej, a także w systemie przeznaczonym do obsługi procesu dydaktycznego w Uczelni;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 9. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim, jednakże mogą być one przekazane uczelniom partnerskim, o których mowa w pkt. 5;
 12. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, o których mowa w ust. 3 jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu kształcenia i nie wymaga odrębnej zgody, natomiast podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody;
 13. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4, można dokonać przesyłając poprzez e-mail kopię elektroniczną własnoręcznie podpisanego dokumentu zawierającego oświadczenie w tej sprawie na adres właściwego dziekanatu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Stopka