Skip to content ↓

Kandydat do Szkoły Doktorskiej AGH lub doktorant

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do Szkoły Doktorskiej AGH lub doktorantów

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH, a w razie przyjęcia na studia w celu obsługi, realizacji i archiwizacji toku studiów na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie i dla celów określonych w oświadczeniu zgody;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być również jednostki, na rzecz których będzie Pan/Pani chciał/a realizować prace badawcze w ramach odbywanych studiów, (np. realizacja wspólnych przewodów doktorskich z innymi uczelniami, udział w programie Erasmus+ itp.). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym;
 11. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz właściwego dokumentowania toku studiów.

Stopka