Skip to content ↓

Kandydat do pracy lub pracownik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników

Kandydaci do pracy

wersja 0.1.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń;
 4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
  a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa pracy (w szczególności art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy [Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.]); 
  b) art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie dodatkowych informacji, w tym dotyczących dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, umiejętności, osiągnięć zawodowych, referencji oraz wizerunku (zdjęcie); 
  c) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie dodatkowych informacji stanowiących dane szczególnej kategorii (np. dane dotyczące stanu zdrowia); 
  d) art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji; 
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
  a) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, 
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) oraz aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji;
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 9. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 12. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych (informacje o dodatkowych: uprawnieniach, kwalifikacjach, umiejętnościach, osiągnięciach zawodowych i referencjach oraz wizerunku) jest dobrowolne (Administrator nie wymaga tych informacji) i wymaga Pani/Pana zgody;
 13. w dowolnym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody w miejscu, które w ogłoszeniu o konkursie wskazano jako właściwe do składania dokumentów.

Pracownicy

wersja 0.2.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej stosownie do postanowień w szczególności ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) i ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.);
 4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę, której stroną Pani/Pan jest lub będzie oraz w celu zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń;
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności na podstawie art. 221 i 222 Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych);
  c) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy i do oceny zdolności pracownika do pracy;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
  a) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne oraz zadania z zakresu służby medycyny pracy, 
  c) informacje o służbowym adresie e-mail, służbowym numerze telefonu, zajmowanym stanowisku lub pełnionej funkcji mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, z którymi Administrator współpracuje lub będzie współpracował w ramach realizacji swoich zadań. Informacje te podlegają również ujawnieniu na stronie Administratora;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz po jego ustaniu przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa, w tym przepisach o archiwizacji;
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 9. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem, gdy obowiązek przekazania danych przez Administratora wynikać będzie z przepisów prawa;
 12. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w celu nawiązania i realizacji stosunku pracy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nawiązanie i realizację stosunku pracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.

Stopka