Skip to content ↓

Kandydat do pracy lub pracownik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników

Kandydaci do pracy

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH.;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez AGH w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy w AGH;
 4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa pracy;
  b) art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie dodatkowych informacji, w tym dotyczących dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, umiejętności, osiągnięć zawodowych, referencji oraz wizerunku (zdjęcie);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
  Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) oraz aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od AGH dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 11. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych (informacje o dodatkowych uprawnieniach, kwalifikacjach, umiejętnościach, osiągnięciach zawodowych i referencjach oraz wizerunku) jest dobrowolne (AGH nie wymaga tych informacji) i wymaga Pani/Pana zgody;
 12. w dowolnym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody w miejscu, które w ogłoszeniu o konkursie wskazano jako właściwe do składania dokumentów.

Pracownicy

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH lub Administratorem;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez AGH w celu wykonywania praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej, stosownie do postanowień w szczególności ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.);
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne oraz zadania z zakresu służby medycyny pracy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz po jego ustaniu przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem, gdy obowiązek przekazania danych przez Administratora wynikać będzie z przepisów prawa;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolnie, ale konieczne w celu nawiązania i realizacji stosunku pracy. Odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwi nawiązanie stosunku pracy pomiędzy Panią/Panem a AGH.

Stopka