Skip to content ↓

Informacja ogólna

wersja 0.0.1

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO Akademia Górniczo-Hutnicza informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl , tel.: 12 617 53 25;
  3. Przetwarzanie danych osobowych w AGH odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. AGH każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych, działając w zgodności z przepisami RODO, dopełnia obowiązku szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą, dostosowując informacje do celów, w jakich dane są pozyskiwane, w tym o podstawach prawnych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, o prawach, które przysługują osobie, której są gromadzone, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – o konsekwencji wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
  5. AGH udostępnia dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz AGH, na podstawie zwartych umów powierzenia;
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. Dane osobowe przetwarzane przez AGH nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
  8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od AGH dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
     

Stopka