24.11.2021

Stypendia NAWA – zagraniczni naukowcy poprowadzą badania w AGH


Dwóch naukowców z zagranicznych ośrodków, stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach trzeciej edycji Programu im. Stanisława Ulama, poprowadzi badania naukowe w AGH.

Dr Youjun Deng będzie pracował na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w grupie MBA (Mineral-based Architectures Group) kierowanej przez prof. dr. hab. inż. Jakuba Matusika. Pobyt naukowca rozpocznie się w marcu 2022 r. i potrwa sześć miesięcy. Zaplanowane badania dotyczyć będą modyfikacji minerałów ilastych i materiałów hydrotalkitowych (LDH) w celu detoksyfikacji zearalenonu – pospolitej toksyny produkowanej przez grzyby i występującej w uprawach, żywności i paszach. Dotychczasowe prace dr. Youjuna Denga wykazały, że minerały ilaste, głównie smektyty i minerały hydrotalkitowe (LDH), skutecznie usuwają inne toksyny: aflatoksyny i fumonizyny. Jednak skuteczny adsorbent mineralny dla zearalenonu nie jest znany. Badania te wpisują się w zagadnienia badawcze grupy MBA, które skupiają się głównie na wykorzystaniu naturalnych i syntetycznych minerałów do produkcji materiałów funkcjonalnych dla przemysłu i ochrony środowiska.

Dr Youjun Deng jest profesorem mineralogii w Texas A&M University (USA). Jego badania skupiają się na minerałach glebowych, w tym ilastych, zarówno naturalnych jak i syntetycznych. Prowadzone przez jego grupę badania mają na celu określenie związku struktury minerałów z ich potencjalnym wykorzystaniem

Drugi ze stypendystów – dr Vitaliy Bilovol dołączy do zespołu naukowego Zakładu Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu (w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH), którym kieruje dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH. Stypendium rozpocznie się w lutym 2022 r. i potrwa 24 miesiące.

Dr Vitaliy Bilovol jest fizykiem specjalizującym się w badaniach nanomateriałów magnetycznych z wykorzystaniem metod spektroskopii efektu Mössbauera oraz technik synchrotronowych. Jest zatrudniony w argentyńskiej agencji rządowej Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) oraz Uniwersytecie w Buenos Aires. W ramach stypendium przeprowadzi syntezy i badania nanokompozytowych materiałów magnetycznych na bazie tlenków żelaza o strukturze spinelu i heksaferrytu. Materiały takie mogą stać się tańszymi i bardziej ekologicznymi zamiennikami dla obecnie stosowanych magnesów trwałych zawierających pierwiastki ziem rzadkich. Projekt zakłada wykorzystanie infrastruktury badawczej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz stacji badawczych synchrotronu Solaris.

***

W trzeciej edycji Programu im. Stanisława Ulama stypendium NAWA otrzyma 51 naukowców. Swoje pobyty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych rozpoczną w 2022 r. Tegoroczni stypendyści zostali wyłonieni spośród 291 osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce.

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest: prowadzenie badań naukowych, odbycie stażu podoktorskiego oraz pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.