06.07.2018

Nasi naukowcy opracowują wytyczne określające nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie


Wirnikowiec RIEGL RiCopter wyposażony w skaner laserowy Rigl VUX-1UAV

Zestawienie przykładowych produktów fotogrametrycznych w ramach prowadzonych analiz

Zestawienie przykładowych danych geofizycznych pozyskanych do prowadzonych analiz

Drogi zbudowane w lepszy i trwalszy sposób dzięki rozwiązaniom projektowym odpowiednio dobranym do lepiej rozpoznanych warunków gruntowych, skuteczniejsza weryfikacja stosowanych w drogownictwie metod rozpoznania i analiz oraz opracowanie wytycznych do badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego – to najistotniejsze efekty intensywnych prac, jakie naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzą od kilku lat w ramach projektu badawczego „Rozwój Innowacji Drogowych (RID) – Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe o nazwie „OT1-1E/PIG-AGH-PW”, w którego skład, oprócz AGH jako partnera, wchodzą: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy (lider) i Politechnika Warszawska (partner).

W prowadzenie badań ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej zaangażowane są Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii oraz koordynujący prace Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Kierownikiem projektu ze strony AGH jest dr inż. Łukasz Ortyl z Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.

Aby osiągnąć zamierzony finalny cel projektu, realizujący projekt naukowcy z konsorcjum naukowego m.in. przeanalizowali ponad kilkaset dokumentów (w tym norm, aktów prawnych, instrukcji i wytycznych), wyznaczyli kilkanaście odcinków testowych, opisali ponad 230 metod badawczych, wykonali 55 wierceń, a także ponad 100 sondowań geotechnicznych oraz kilkaset geofizycznych, geodezyjnych i teledetekcyjnych pomiarów punktowych i powierzchniowych. Badania laboratoryjne objęły 839 parametrów fizycznych, 41 mechanicznych i 57 odkształceniowych.

Badacze z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska odpowiadali za zastosowanie geodezyjnych i teledetekcyjnych metod i technik pomiarowych, a także za układy odniesień przestrzennych i implementację rozwiązań GIS. Z kolei naukowcy z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska sprawowali nadzór nad zastosowaniem geofizycznych metod i technik pomiarowych. Wykonywali także prace w zakresie monitoringu służącego jako „narzędzie” weryfikujące zachowanie podłoża oraz konstrukcji geotechnicznych na etapie rozpoznania/projektowania. Oba wydziały współpracowały ze sobą w zakresie monitoringu naziemnego dla obiektów mostowych. Pracownicy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadzili prace z zakresu monitoring na terenach górniczych oraz dla tuneli. Oceniali również stateczność skarp i zboczy, a także opracowywali metody rozpoznania oraz oceny właściwości masywu skalnego, stosowania UPS, gruntów stabilizowanych hydraulicznie i kruszyw.

Program Rozwój Innowacji Drogowych (RID), w ramach którego prowadzony jest projekt badawczy „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” polega na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa. Powstał w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA.

Więcej o projekcie RID na stronie internetowej http://www.rid.agh.edu.pl/.