21.10.2020

Ekologiczna energia geotermalna przy jednoczesnym ograniczaniu emisji CO2 – w AGH rusza polsko-norweski projekt EnerGizerS


Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska rusza projekt badawczy o nazwie EnerGizerS (pełna nazwa: CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply). Jego głównym celem jest podjęcie działań na rzecz ochrony klimatu poprzez wykorzystanie czystej i ekologicznej energii geotermalnej przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. Na czele polsko-norweskiego konsorcjum realizującego projekt stoi AGH.

W ramach prac badawczych przeprowadzona zostanie analiza efektywności funkcjonowania instalacji EGS–CO2 w warunkach polskich oraz norweskich. Projekt zakłada stworzenie zaawansowanego modelu funkcjonowania niekonwencjonalnej instalacji geotermalnej do produkcji energii elektrycznej lub/i cieplnej, przy jednoczesnej możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w zbiorniku petrogeotermalnym. Charakterystyka skał zbiornikowych zostanie przeprowadzona na podstawie wyników kompleksowych badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych, takich jak badania petrofizyczne, termiczne czy mechaniczne. Wyniki testów laboratoryjnych zostaną wykorzystane do modelowania matematycznego, w tym modelowania geologicznego, modelowania procesu szczelinowania oraz symulacji zatłaczania i eksploatacji CO2. Projekt zakłada także eksperymentalne określenie właściwości i zachowania się płynu roboczego CO2 w systemach geotermalnych oraz modelowanie pracy układów napowierzchniowych.

Ze względu na odmienne uwarunkowania geologiczne, prawne czy środowiskowe panujące w krajach partnerskich każdy z rozważanych przypadków będzie charakteryzował się odmiennymi parametrami. Wszystkie wykonane badania i analizy będą stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny techniczno-ekonomicznej i środowiskowej proponowanej technologii do zastosowania w systemach energetycznych Polski i Norwegii.

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu tematyki geotermalnej oraz sekwestracji dwutlenku węgla pozwoli na wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań dla instalacji EGS–CO2. Instalacje takie stanowią rozwiązania innowacyjne na rynkach światowych i nie są dotychczas powszechnie stosowane.

Partnerami konsorcjalnymi AGH są podmioty z Polski i Norwegii: instytucje naukowe – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, SINTEF Energi AS i NTNU Norwegian University of Science and Technology, oraz firma – Exergon Sp. z o.o.

Kierownikiem EnerGizerS jest dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, która zajmuje się problematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności badaniami związanymi z oceną zasobów geotermalnych w różnych rejonach Polski oraz analizą możliwości ich utylitarnego wykorzystania. W kręgu zainteresowań badaczki jest również modelowanie geologiczne w badaniach geotermalnych i naftowych. Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, zajmuje się krajowymi i międzynarodowymi projektami dotyczącymi wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz problematyki naftowej. Należy do zespołu realizującego projekt budowy i rozwoju Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

Projekt, którego realizacja potrwa do 2023 r., finansowany jest z udziałem funduszy norweskich w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu POLNOR 2019. Całkowity budżet EnerGizerS to 5 932 700 zł, a kwota dofinansowania z konkursu POLNOR 2019 wynosi 5 793 975 zł.