04.12.2020

Efektywność gospodarowania zasobami i zmiany klimatu – raport Międzynarodowego Panelu ds. Surowców


Ukazał się raport pt. „Efektywność gospodarowania zasobami i zmiany klimatu. Strategie efektywności materiałowej dla niskoemisyjnej przyszłości” (Resource Efficiency and Climate Change. Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future). To wynik prac Międzynarodowego Panelu ds. Surowców (International Resource Panel), którego członkiem jest dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Współpracy i Rozwoju.

Z raportu wynika, że sposób wykorzystania zasobów naturalnych ma ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń oraz zdrowia i życia społeczeństw. Zastosowanie energetyki przyjaznej środowisku i zeroemisyjnego transportu, implementowanie rozwiązań zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów oraz energii w przemyśle – to rozwiązania, które sprzyjają budowie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Międzynarodowy Panel ds. Surowców powołano w 2007 r. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, aby zapewnić niezależne, autorytatywne oceny naukowe dotyczące m.in.:

  • stanu rezerw wybranych surowców i efektywności ich wykorzystania,
  • wpływu wywieranego na środowisko przez produkty i usługi wytwarzane i konsumowane na całym świecie (w kategoriach ich „cyklu życia”),
  • możliwości zaspokojenia potrzeb ludzkich i ekonomicznych przy użyciu mniejszej liczby lub czystszych zasobów.


Szczegółowe informacje oraz raport