Studia za granicą

Ważnym elementem kształcenia w AGH jest możliwość odbywania studiów i praktyk za granicą, a także możliwość równoległego studiowania na dwóch uczelniach - krajowej i zagranicznej (tzw. podwójne dyplomowanie).

  

Przykładowe programy stypendialne

   

  • Program Erasmus+

Od roku akademickiego 2014/2015 program Erasmus+ zastępuje wcześniejszy program edukacyjny Unii Europejskiej Longlife Learning Programme (Uczenie się przez całe życie). Czas trwania programu Erasmus+: 2014–2020. Erasmus+ jest programem stypendialnym m.in. dla studentów odbywających część studiów lub praktyk za granicą w obrębie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Turcji w ramach systemu ECTS. Informacje na temat programu, lista umów międzyinstytucjonalnych oraz kryteria rekrutacji znajdują się na stronie: www.erasmusplus.agh.edu.pl, a także na poszczególnych wydziałach AGH u Koordynatorów Wydziałowych/Umów. Koordynatorem programu w AGH jest dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. nadzw. (WIMiR).

    

  • SMILE

Jest to program wymiany studenckiej firmowany przez uniwersytety należące do sieci Magalhães. W ramach programu student może wyjechać do krajów Ameryki Łacińskiej w celu odbycia części studiów. Oferta dotyczy studentów kierunków technicznych będących co najmniej na trzecim roku studiów. Wymiana studencka trwa jeden semestr. Studenci AGH w ramach programu SMILE mogą wyjechać na studia do pięciu uczelni Ameryki Łacińskiej, z którymi podpisane są umowy o wymianie studenckiej. Koordynatorem programu w AGH jest dr inż. Mirosław Gajer (WEAIiIB). 

    

  • T.I.M.E.

Podstawowym celem programu jest dwukulturowe kształcenie zakończone podwójnym dyplomem, który zwiększa szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Dłuższy pobyt na uczelni partnerskiej oraz studiowanie w obcym języku ma zapewnić lepsze poznanie kultury i zwyczajów danego kraju, a także wartość jego systemu edukacyjnego. Obecnie Stowarzyszenie T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) skupia 54 uczelnie inżynierskie z 19 krajów.

   

  • VULCANUS

To program praktyk studenckich organizowany oraz finansowany przez EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Program obejmuje roczny wyjazd do Japonii, w ramach którego studenci odbywają: 1-tygodniowe seminarium o Japonii (w Tokio), 4-miesięczny intensywny kurs języka japońskiego (w Tokio), 8-miesięczne praktyki w japońskiej firmie (cała Japonia). Praktykanci otrzymują bezpłatne zakwaterowanie oraz stypendium. (www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0)

    

  • CEEPUS

W ramach programu CEEPUS: tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów; przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki; a także prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne. Sygnatariuszami porozumienia są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz UNMIK – Kosowo. (www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm)

   

  • HUSTEP

W ramach współpracy z Hokkaido University w Japonii AGH może corocznie wysłać do Japonii kilku studentów na okres jednego roku akademickiego w ramach programu wymiany HUSTEP (Hokkaido University Short Term Exchange Program). 

   

  • SIT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

W ramach zawartej umowy o współpracy pomiędzy AGH, a Shibaura Institute of Technology doktoranci mają możliwość wyjazdu na studia do Tokio. Dodatkowo na mocy zawartego porozumienia po ukończeniu nauki wybrani kandydaci mogą starać się o uzyskanie podwójnego dyplomu. Koordynatorem i opiekunem programu jest  prof. Janusz Szmyd (WEiP).

    

Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy z Zagranicą.