Zarządzanie projektami informatycznymi

Charakterystyka studiów:

Studia mają na celu przygotowanie kadr przedsiębiorstw IT do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi oraz przeprowadzenia analizy biznesowej architektury tworzonego oprogramowania. Przedstawienie najbardziej popularnych klasycznych i zwinnych metod zarządzania umożliwi optymalny wybór efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego ze środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu. Studia będą obejmować zagadnienia klasycznego (PMBOK) i zwinnego (SCRUM) zarządzania projektami, procesów wytwarzania oprogramowania (w tym programowania ekstremalnego XP), wspomagania narzędziowego wytwarzania oprogramowania, zapewnienia jakości (ISTQB). Duży nacisk został położony na zrozumienie całego otoczenia związanego z prowadzenia wielu projektów dotyczy to zagadnień odwzorowania i integracji klasycznych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami, a także środowiska zarządzania programem i portfelem projektów. Drugim obszarem studiów są zagadnienia związane z zarządzaniem produktem oraz wysokopoziomową architekturą oprogramowania. Ten obszar jest wspierany poprzez modelowanie biznesowe bazujące na BPMN, architektury korporacyjne (SOA – architektury bazujące na usługach), zwinne metodyki zarządzania produktem, estymację oprogramowania oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

W trakcie wykładów będzie stosowany opis systemów zarządzania w oparciu o architektury korporacyjne oraz modele przedstawione w Archimate i BPMN.

Program studiów obejmuje ponadto zarządzanie kompetencjami pracowniczymi, aspekty prawne działalności firm informatycznych oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

Na studiach oceny będą wystawiane poprzez egzaminy i zaliczenia w oparciu o praktyczne wykonanie zadań. Praktyczne wykonywanie zadań będzie koncentrować się przykładowo na opracowaniu zasad prowadzenia konkretnego projektu informatycznego wyskalowanych do jego wielkości i złożoności.

Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę pomocną przy zdawaniu egzaminów zewnętrznych: PMP z zakresu metodyk zarządzania projektami bazującymi na metodyce PMBOK, Scrum Master, Scrum Product Owner, ISTQB obejmującego procesy testowania oprogramowania oraz z zakresu modelowania biznesowego i tworzenia architektury korporacyjnej oprogramowania.

Program studiów przewiduje mocne powiązanie wykładów z warsztatami również w środowisku laboratoryjnym, na których będą wdrażane najlepsze praktyki, techniki i narzędzia. Wiele z tych rozwiązań będzie wspomagane poprzez odpowiednie systemy informatyczne.

 

Program studiów:

Studia podyplomowe będą obejmować zagadnienia klasycznego i zwinnego zarządzania projektami, analizy biznesowej i budowy architektury korporacyjnej.

Poniżej podano listę przedmiotów objętych programem studiów oraz zamierzone cele.

 1. Architektura przedsięwzięcia informatycznego. Cele: Poznanie podstaw zarządzania projektami opierającego się na najpopularniejszej na świecie metodyce klasycznej PMBOK oraz uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika projektu. Przygotowanie do zdania egzaminu PMP lub CAPM. W celu powiązania zarządzania projektami z technologiami informacyjnymi zastosowano podejście architektury korporacyjnej z wykorzystaniem narzędzi ArchiMate i BPMN.
 2. Metodyki zwinne zarządzania projektami. Cele: Poznanie podstaw zwinnego zarządzania projektami informatycznymi bazującego na najpopularniejszej na świecie metodyce zwinnej SCRUM.  Poznanie procesu rozwoju oprogramowania z uwzględnieniem podstaw zwinnego (XP – Programowanie Ekstremalne) wytwarzania oprogramowania.
 3. Zespoły w zwinnych projektach. Cele: Poznanie zasad tworzenia i rozwoju efektywnych zespołów działających w zwinnym otoczeniu projektowym (podatnym na zmiany). Zaznajomienie się z zagadnieniami budowy i rozwoju zespołu w metodyce Scrum.
 4. Metodyki zwinne zarządzania produktem. Cele: Poznanie zasad planowaniu rozwoju produktu (oprogramowania) bazującego na iteracjach (sprintach) oraz wydaniach. Zaznajomienie się z rolą właściciela produktu w metodyce Scrum w utrzymaniu rejestru produktowego i współpracy zespołem w planowaniu wydań.
 5. Zarządzanie jakością oprogramowania. Cele: Poznanie podstaw zarządzania jakością oprogramowania; Uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy testera i kierownika testów; Przygotowanie do zdania egzaminów na certyfikowanego testera ISTQB poziomu podstawowego i zaawansowanego.
 6. Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate. Cele: Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w sposób zrozumiały i przyjazny dla szerokiego spektrum osób w obszarze zarządzania i technologii informacyjnych. Uzyskanie umiejętności w zakresie podstaw modelowania w ArchiMate 2.0i.
 7. Modelowanie biznesowe. Cele: Poznanie podstaw modelowania biznesowego; Uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy analityka biznesowego; Nabycie umiejętności modelowania w BPMN przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi.
 8. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Cele: Poznanie podstaw zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym, bazujących na metodach klasycznych i zwinnych; Poznanie praktycznych zasad zarządzania programami i portfelami projektów w oparciu o standardy PMI; Uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika programu w oparciu o wymagania certyfikatu PgMP.
 9. Architektura korporacyjna. Cele: Wprowadzenie do modelowania struktury, funkcji i wzajemnych powiązań przedsiębiorstw, poznanie standardów opisów architektury korporacyjnej, przedstawienie zasad tworzenia architektury korporacyjnej z wykorzystaniem paradygmatu SOA.
 10. Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi. Cele: Poznanie podstaw zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz strategie pozyskiwania i tworzenia zespołów; Uzyskanie umiejętności dotyczących wybranych kompetencji kierowniczych w klasycznych i zwinnych metodach prowadzenia projektów; Poznanie podstawowych technik komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i motywowania.
 11. Estymacja oprogramowania. Cele: Uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie metryk oraz technik pomiarów i szacowania wielkości oprogramowania. Studenci są zapoznawani z narzędziami oraz wykorzystaniem oszacowań w trakcie realizacji projektu.
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cele: Poznanie zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zasady budowy prawidłowej polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów i norm. Zagadnienia definiowania katalogu usług oraz gwarancji ich utrzymania.
 13. Aspekty prawne działalności firm informatycznych. Cele: Poznanie podstaw prawnych związanych z: wytwarzanym produktem lub usługą, z uprawnieniami i odpowiedzialnością osób uczestniczących w projektach, z ogólną działalnością przedsiębiorstwa; Uzyskanie umiejętności w zakresie sporządzania wybranych umów.

Zawartość przedmiotów będzie dostosowana do aktualnych potrzeb uczestników studiów oraz do aktualnego stanu rozwoju technologicznego.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są dla trzech grup osób:
1.    Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami, a w szczególności:
•    Kierujących projektami IT, ale w celu usprawnienia swojej działalności szukających rozwiązań w podejściach efektywnych, usystematyzowanych i praktycznych.
•    Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
•    Uczestniczących w projektach IT, zamierzających poznać praktyki prowadzenia projektów w swoim obszarze zainteresowanych awansowaniem na stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem projektów.
•    Spoza branży IT, którzy zamierzają się przekwalifikować, by zostać zatrudnionym w tej branży.
•    Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.
•    Odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny (np. audytorzy systemów jakości, itp.)
2.    Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania produktem (oprogramowaniem), a w szczególności:
•    Analityków biznesowych, którzy zamierzają stosować paradygmaty architektury korporacyjnej.
•    Architekci systemów zainteresowanych  podejściem zorientowanym na usługi (SOA)
•    Odpowiedzialnych za zarządzanie wymaganiami w obszarze analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych.
3.    Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania przedsiębiorstwem przy zastosowaniu podejścia architektury korporacyjnej
•    Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
•    Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.
•    Specjalistów odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe systemów informatycznych.
Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną  dotyczącą zarządzania projektami i produktami informatycznymi. Absolwent studiów będzie legitymował się umiejętnościami pozwalającymi na ocenę stosowanych praktyk zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, w którym jest zatrudniony i na wskazanie rozbieżności stosowanych praktyk od metod proponowanych przez standardy. Będzie on w stanie zaproponować poprawę sposobów zarządzania projektem i produktem.
Absolwent studiów będzie mógł stosować w zależności od potrzeb metodykę klasyczną lub zwinną zarządzania projektami skalując ją do potrzeb konkretnych przedsięwzięć. Umiejętności zarządzania zostaną wsparte przez uzyskanie wiedzy z zakresu analizy biznesowej, projektowania architektury korporacyjnej, zapewnienia jakości oprogramowania oraz gwarantowanego poziomu usług i bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Zdobyta wiedza może być również przydatna dla administrowania projektami w zakresie kontroli projektów i wsparcia grup projektowych. Absolwent, jeżeli ma predyspozycje kierownicze, będzie mógł prowadzić pojedynczy projekt lub grupy projektów związanych z technologiami informatycznymi. Uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych będzie praktycznym przygotowaniem do tego typu działalności.
W trakcie studiów uczestnicy będą przygotowywani do egzaminów przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące. Dotyczy to w szczególności cenionego egzaminów PMP (Project Management Professional) lub CAPM (Certified Associate in Project Managament), egzaminu certyfikacyjnego ISTQB CTFL (International Software Testing Qualification Board Certified Tester Foundation Level) na poziomie podstawowym, egzaminu CSM (Certified ScrumMaster) i CSPO (Certified Scrum Product Owner) związanych z zwinną metodyką zarządzania projektami SCRUM oraz egzaminów związanych z analizą biznesową.
Dodatkowo zostanie przedstawione podejście związane z uzyskaniem certyfikatów związanych z BPMN i ArchiMate.

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do IX 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od IV do IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • poświadczona z oryginałem kopia ukończenia studiów wyższych.

 

Tryb zgłoszeń:

Podstawowymi kryteriami rekrutacji są: wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub z zakresu przedmiotów ścisłych. Dopuszczone będą też osoby z innym wykształceniem wyższym, które odpowiednio udokumentują swoje powiązania zawodowe z branżą IT.
Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 rozpoczyna się z początkiem IV 2018 r. Rekrutacja ulegnie zakończeniu po wpłynięciu 40 podań spełniających warunki formalne (komplet dokumentów).
Przyjęcie na studia będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń kandydatów.

 

Liczba miejsc:

40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-1, pokój 310, III piętro

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Barbara Leśniak

tel.: 12 617 28 30

barbaral@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5000 zł (opłata jednorazowa lub w dwóch ratach 2700 zł i 2400 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy dwudniowe w soboty i niedziele, przeciętnie co dwa tygodnie od października do czerwca.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na stronie studiów: www.wozpi.agh.edu.pl.